Verslag van de dorpsraadvergadering van 16 december 2019 gehouden in het Meulengat aanvang 19.30 uur.

Aanwezig de voltallige dorpsraad alsmede de vertegenwoordigers van de gemeente te weten Michelle Witte (wijkcoördinator) en Frank van Hulle (wethouder).

Alvorens de vergadering te beginnen is er gelegenheid om in te spreken. Aanwezig is Donny van Hoeve uit de Pierssenspolderstraat. Hij heeft een viertal onderwerpen te weten een al lang geparkeerde auto in de straat, mag dat zomaar? Overhangend particulier groen, waardoor de stoep moeilijk te belopen is. Op de stoep geparkeerde auto’s en loslopende honden in het dorpspark. Door de gemeente wordt toegezegd aandacht te besteden aan de onderwerpen. De auto mag in principe op de openbare weg geparkeerd staan mits de eigenaar voldoet aan alle voorwaarden (wegenbelasting, verzekering, e.d.). Betrokkene gaat dit zelf op de site van de RWD nakijken. Ook vraagt hij de gemeentevertegenwoordigers of een extra grijze container voor grote gezinnen mogelijk is nu plastic afval weer in de grijze bak moet. Een extra container is mogelijk, maar kost extra afvalstoffenheffing. Geadviseerd wordt de nieuwe situatie af te wachten en te bezien of er genoeg ruimte is in de container.

De agenda wordt verder afgewerkt.

 1. De voorzitter heet eenieder welkom en in het bijzonder de leden van de Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon (SKGS).
 2. Het bestuur van de stichting is met 5 personen aanwezig. De voorzitter, Hans Arissen, stelt de leden voor en geeft uitleg over de ontwikkelingen in de Kanaalzone en de ontstaansreden van de stichting. Volgens hen moet er een fijnmazig netwerk komen rond het meten van stof, stank en geluid. In andere industriegebieden is dit al jaren zo. Bureau Tauw (in opdracht van provincie?) is bezig met de ontwikkeling hiervan. In februari is de uitslag. De stichting wil geen afbraak van werkgelegenheid, maar een goed evenwicht tussen wonen en werken. Er wordt gevraagd, waarom de verslagen van de dorpsraad niet op de website staan. Is volgens de dorpsraad wel de bedoeling, maar daar wordt nog aan gewerkt. Overigens zijn de verslagen wel al in het bezit van de SKGS. De stichting vindt, dat de dorpsraad weinig punten op de agenda heeft over de milieuproblematiek. De vraag is om samen op te trekken rond dit onderwerp. Vanuit de dorpsraad wordt geantwoord, dat de te behartigen onderwerpen voor de dorpsraad veel breder zijn, dan alleen het milieu. Zo is de dorpsraad ook aan de slag met een ontwikkelplan voor Sluiskil. Dit in nauw overleg met de gemeente. Overigens worden milieuzaken zeker besproken en overlegd met de vertegenwoordigers van de gemeente. De gemeente is, samen met andere overheden, verantwoordelijk voor handhaving van wetten en regels. De dorpsraad spreekt de gemeente hier zeker op aan als er rond milieuzaken problemen zijn. Verder vraagt de stichting waarom zij niet in het informatieboekje voor nieuwe inwoners staat. Er ontstaat een discussie waarbij de rode draad is, dat de stichting niet Sluiskil, maar de hele Kanaalzone omhelst. In een volgende oplage zal de stichting wel worden vermeld. Los daarvan wordt geconstateerd dat de voorzitter van de Stichting KGS zich via sociale media regelmatig zeer negatief uitgelaten heeft over de leden van de dorpsraad waardoor er geen vertrouwensbasis kan ontstaan. Ook het feit, dat er rond de ANWB-actie ‘steun de pont te Sluiskil’ een poging is gedaan om deze actie, vanwege vermeende luchtvervuiling op en langs de pont, in een kwaad daglicht te stellen is niet in goede aarde gevallen. Zo zijn er meer voorbeelden waarbij een constructieve samenwerking tussen dorpsraad en SKGS onmogelijk is. De voorzitter van de SKGS biedt hiervoor zijn excuses aan en belooft in de toekomst op een constructieve wijze de dorpsraad te benaderen. Frustraties uit het verleden moeten we naar de toekomst toe niet meer oprakelen. Afgesproken wordt elkaars doelstelling te respecteren en samen te werken daar waar het belang van de gemeenschap van Sluiskil, op welk terrein dan ook, aan de orde is. Vanuit de SKGS wordt nog opgemerkt, dat er aan Kanaalzicht schepen afgemeerd liggen welke met eigen generatoren stroom opwekken. Dit is zeer hinderlijk wat geluid en uitlaatgassen betreft. De vertegenwoordiger van de gemeente gaat uitzoeken of er gebruik gemaakt kan/moet worden van walstroom. De Voorzitter van de dorpsraad bedankt de SKGS voor hun komst waarna de leden de vergadering verlaten.
 3. Het gaat niet slecht met Sluiskil wat ongevallen en inbraken betreft. 5 ongevallen in 2019 en 2018 8 ongevallen. Inbraken 2x in 2019 en eenzelfde aantal in 2018. Er wordt gevraagd, of valpartijen door slecht onderhouden stoepen ook bij de ongevallen horen maar dit is niet het geval. Verder is er discussie over een boete welke is uitgedeeld aan een dorpsraadslid omdat zijn camper te lang op de openbare weg heeft gestaan. De vergadering vindt, dat individuele frustraties over het handelen van handhavers niet in de vergadering van de dorpsraad thuishoren en campers niet op de openbare weg moeten geparkeerd staan.
 4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 november 2019.
  • Woningbouw Baljuwlaan. Bord is geplaatst. Er zijn 2 percelen verkocht en twee onder serieuze optie. Verder is er ‘vanuit een drietal kanten belangstelling voor het ‘appartementenkavel’. Een goede ontwikkeling! Vanuit de gemeente wordt de stand van zaken rond het plan ‘Roobeeck’ medegedeeld. Een mogelijk initiatief om de procedure voor de bouw op te starten ligt nu bij de gemeenteraad.
  • Inloopavond bouw windmolens Axelse Vlakte. Ontwikkelingen afwachten. De gemeente heeft nog geen groen licht gegeven voor deze windmolens. Er wordt over gedacht een visie te ontwikkelen voor heel het scala van opwekking duurzame energie alvorens hap snap met windmolens her en der om te gaan.
  • Verslag gesprek dorpsraden gemeente Terneuzen 21-11-2019. Ging vooral over ouderen welke hun (eigen) woning aan moeten passen aan hun leeftijd. Het komt erop neer, dat ze dit ook zelf moeten financieren. Of ze daardoor in de eigen kern blijven wonen, wordt betwijfeld.
  • Stand van zaken aanschaf AED. Er is nog geen bericht van Yara. De statiegeldactie loopt. Geld van de gemeente voor de kast is binnen.
  • Stand van zaken uitvoering vuurwerkvrije zone Sluiskil. Vanuit de politie wordt opgemerkt, dat handhaven geen prioriteit heeft. Het Kerkplein wordt wel autovrij gemaakt. We zijn heel benieuwd naar het resultaat tijdens de oudejaarsviering.
 5. Ingekomen stukken.
  • Brief Sportstoplay met het onderwerp ‘Vitale leefomgeving Sluiskil’. Organisatie uitnodigen voor de vergadering van februari/maart.
  • Brief ZVKK om verzoek financiële bijdrage. Wijzen we af.
 6. Uitgaande stukken.
  • geen uitgaande stukken.
 7. De lijst wordt doorgenomen. Aan de bankjes langs het kanaal wordt verder gewerkt.
 8. Terugblik op boomplanten dorpspark en stand van zaken uitvoering planning dorpspark. Planning dorpspark loopt volgens plan. Boomplantdag 16 december was zeer succesvol.
 9. Voorgang bespreken 7 puntenplan. Afgesproken is, dat in een aparte vergadering het 7 puntenplan verder uitgewerkt wordt. De werkgroep heeft een strakke planning neergezet om de onderscheidene onderwerpen te inventariseren. In februari komt dit onderwerp terug.
 10. Stand van zaken website. Er zijn nog wat onvolkomenheden maar deze worden werkenderhand verholpen.
 11. Evaluatie deelname kerstmarkt. Het was goed om op de kerstmarkt vertegenwoordigd te zijn.
 12. Vergaderschema. Frank van Hulle kan 24 februari niet aanwezig zijn.
 13. Rondvraag
  • Moeten we straks milieuklachten bij DCMR melden of bij de RUD. Bij de RUD.
  • Mensen moeten zich bij Loek nog aanmelden voor de nieuwjaarsreceptie 10 januari.
  • Er worden presentjes uitgereikt door de gemeente en met name de afscheidnemende secretaris wordt extra bedankt door Michelle.
 14. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan eenieder.

De secretaris

Co van Schaik