ACTIEPUNTEN

Bouw Baljuwlaan vijf bouwkavels te koop(Nog één Kavel te koop!)

De gemeente wil hier vijf vrije bouwkavels uitgeven.

De bouwkavels zijn te koop tegen een prijs van € 80,00 per vierkante meter, exclusief BTW en overige kosten.

https://www.ondernemeninterneuzen.nl/vastgoed/baljuwlaan-0

Dorpspark

Het dorpspark tussen de Baljuwlaan, de Pierssenspolderstraat en de Nieuwe Kerkstraat moest een plaatje worden voor het dorp Sluiskil. Het is eind negentiger jaren aangelegd op de terreinen van het voormalig ziekenhuis en de kloostertuinen van de zusters van het H. Hart en zou een wandelpark, het groene hart van Sluiskil, moeten worden. Langzamerhand werd het onderhoud minder en bij de bevolking van Sluiskil en de gemeente Terneuzen kwam het park in de vergetelheid. Enkele maanden geleden heeft de dorpsraad, samen met de groendienst van de gemeente, het park onder de loep genomen en is gezamenlijk afgesproken het park weer te maken tot wat eens de bedoeling was: een dorpspark waar heel Sluiskil trots op kan zijn. Zo zijn er afspraken gemaakt over het planten van nieuwe bomen, het snoeien van bosplantsoen, het maaibeleid van de grasgedeelten, het plaatsen van laag struikgewas en hier en daar ruimte voor de natuur. Op 16 december zijn er bomen geplant in samenwerking met groep 8 van de basisschool en bewoners van het Elisabethhofje. Dit om de start aan te geven van het vernieuwde dorpspark. Ook de leden van de dorpsraad waren hierbij aanwezig. In het voorjaar zal er nog uitgebreid aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen in het park met een officieel heropeningsprogramma.

Groenvoorziening algemeen

Sluiskil kent, onder andere doordat het vroeger tot drie gemeenten behoorde, maar ook door de kanaalverbreding en door de sloop van de laatste jaren (ziekenhuis, RK-school) veel te veel open ruimtes. Dit maakt Sluiskil er niet gezelliger op. De open ruimtes zijn veelal opgevuld met grasland of plantsoen en enkele hoge bomen.

Dit open karakter kan te lijf gegaan worden door nieuwbouw op de open plaatsen of door het aanplanten van lager groen (niet alleen hoge bomen) waardoor er een knusser geheel ontstaat en het wijdse karakter verdwijnt.

8- Puntenplan

De dorpsraad heeft een 7-puntenplan opgesteld waarin een gewenste ontwikkeling van het dorp Sluiskil is beschreven. De dorpsraad is inmiddels al tot onderstaande indeling gekomen; een indeling op hoofdpunten waaraan de dorpsraad permanent aandacht zal schenken:

  1. Woningbouw. Zowel nieuwbouw als verpaupering woningbezit. Voorbeelden Baljuwlaan, Pierssenspolderstraat, Spoorweg, enzovoort.
  2. Sanering bedrijventerrein Stroodorpestraat
  3. Beeldvorming groen, onderhoud, renovatie en opvullen lege plekken
  4. Maaibeleid voor de hele kern onder de aandacht brengen en de gewenste wijzigingen voorstellen. Evenwicht tussen intensief en extensief maaibeleid
  5. Verkeer. Hard rijden in de kern aanpakken en onveilige verkeerssituaties opheffen
  6. Versterking van het centrum, as: Lelyplein – Kerkplein
  7. Sociaal groenbeheer activeren. Voortuinen, brandgangen, onkruidbestrijding
  8. Jongerenaanpak

Er is een werkgroep gevormd, die per onderwerp steeds praktische voorstellen zal bespreken om tot structureel goede resultaten te komen. Mocht u ideeën hebben naar de dorpsraad toe, laat het weten.

Zonne-energie en windmolens

De dorpsraad heeft een gesprek gehad met Zeeuwind over bouw van twee windmolens op de Axelse Vlakte. Na het plan intern besproken te hebben op de punten geluid, slagschaduw en zichtvervuiling is de dorpsraad unaniem van mening, dat Sluiskil al genoeg geluid heeft aan te horen en er in principe niets meer bij kan. Ook het zicht wordt er door het plaatsen van twee uiterst hoge windmolens niet fraaier op. Zeeuwind is op de hoogte gesteld van het standpunt van de dorpsraad.

Met betrekking tot het te ontwikkelen zonnepark aan de Langeweg: hierover wordt de dorpsraad door de gemeente binnenkort geïnformeerd.