ACTIEPUNTEN

Bouw Baljuwlaan vijf bouwkavels te koop(Alle Kavels zijn verkocht!)

De gemeente wil hier vijf vrije bouwkavels uitgeven.

De bouwkavels zijn te koop tegen een prijs van € 80,00 per vierkante meter, exclusief BTW en overige kosten.

https://www.ondernemeninterneuzen.nl/vastgoed/baljuwlaan-0

Bouw Pierssenspolderstraat drie bouwkavels te koop(Alle Kavels zijn verkocht!)

Drie vrije bouwkavels te koop.

De bouwkavels zijn te koop tegen een prijs van € 79,50 per vierkante meter, exclusief BTW en overige kosten.

https://www.sweepmakelaardij.nl/aanbod/woningaanbod/sluiskil/koop/huis-3174210-Pierssenspolderstraat-50/

Bouw Pierssenspolderstraat 

Nog steeds is projectontwikkelaar Roobeek in gesprek met de gemeente Terneuzen over de bouw van een zorgcomplex.

Enkele ontbrekende punten dienen door Roobeek nog te worden ingevuld alvorens de aanvraag definitief kan worden doorgestuurd.

Bouw Leidinglaan

HomeFlex B.V. uit Sliedrecht heeft plannen voor het realiseren van goede huisvesting voor tijdelijke, buitenlandse werknemers in de kern Sluiskil. Een perceel aan de Leidinglaan is de beoogde locatie voor de realisatie van een flexwonen-complex dat gerealiseerd en beheerd wordt door HomeFlex.

Door de economische groei en bedrijvigheid in en rondom Terneuzen is er grote vraag naar huisvesting voor buitenlands personeel. Onder andere de bouw van de nieuwe zeesluis en windenenergieparken, maar ook de groei van bedrijvigheid bij DOW en Yara vraagt veel arbeidskrachten. Het bieden van goede huisvesting is belangrijk voor het aantrekken van de benodigde werknemers. Door veel aandacht te schenken aan privacy, veiligheid en beheer realiseert HomeFlex kwalitatief goede huisvesting.

Het plan

Het terrein aan de Leidinglaan zal voor een periode van 10 jaar ingericht worden met nieuwe wooneenheden. Losse units die al in de fabriek gemaakt worden vormen samen een appartementencomplex dat bestaat uit 20 driepersoons appartementen en 12 tweepersoons appartementen. Het binnengebied, tussen de appartementen wordt ingericht als parkeerplaats met fietsenstalling en afvalcontainers en biedt een beperkte mogelijkheid tot recreatie. De bestaande bomenrij wordt gehandhaafd. De units worden ingericht als twee- of driepersoons appartementen en zijn eenvoudig aanpasbaar door uitneembare wanden. Totaal biedt het plan ruimte voor 84 personen, verspreid over 32 appartementen. 

Beheer door HomeFlex

HomeFlex is de bouw ook verantwoordelijk voor het beheer van het complex. Er wordt een beheerder aangesteld die fungeert als aanspreekpunt voor de bewoners en die storingen of problemen snel oplost. Verder houdt HomeFlex wekelijkse inspecties in de woningen, wordt er een nacht- en klachtenregistratie bijgehouden, zijn er huisregels in de woningen en is er cameratoezicht aanwezig. Door het samenstellen van een klankbordgroep houdt HomeFlex nauw contact met betrokken partijen en bij herhaaldelijk ongewenst gedrag moet de bewoner in overleg met de werkgever vertrekken uit de accommodatie.

Wilt u een informatiebrochure ontvangen van ‘project Sluiskil’? Stuur een e-mail naar sluiskil@homeflex.nl of ga naar de website www.homeflex.nl/projecten.

Dorpspark

Het dorpspark tussen de Baljuwlaan, de Pierssenspolderstraat en de Nieuwe Kerkstraat moest een plaatje worden voor het dorp Sluiskil. Het is eind negentiger jaren aangelegd op de terreinen van het voormalig ziekenhuis en de kloostertuinen van de zusters van het H. Hart en zou een wandelpark, het groene hart van Sluiskil, moeten worden. Langzamerhand werd het onderhoud minder en bij de bevolking van Sluiskil en de gemeente Terneuzen kwam het park in de vergetelheid. Enkele maanden geleden heeft de dorpsraad, samen met de groendienst van de gemeente, het park onder de loep genomen en is gezamenlijk afgesproken het park weer te maken tot wat eens de bedoeling was: een dorpspark waar heel Sluiskil trots op kan zijn. Zo zijn er afspraken gemaakt over het planten van nieuwe bomen, het snoeien van bosplantsoen, het maaibeleid van de grasgedeelten, het plaatsen van laag struikgewas en hier en daar ruimte voor de natuur. Op 16 december zijn er bomen geplant in samenwerking met groep 8 van de basisschool en bewoners van het Elisabethhofje. Dit om de start aan te geven van het vernieuwde dorpspark. Ook de leden van de dorpsraad waren hierbij aanwezig. In het voorjaar zal er nog uitgebreid aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen in het park met een officieel heropeningsprogramma.

Groenvoorziening algemeen

Sluiskil kent, onder andere doordat het vroeger tot drie gemeenten behoorde, maar ook door de kanaalverbreding en door de sloop van de laatste jaren (ziekenhuis, RK-school) veel te veel open ruimtes. Dit maakt Sluiskil er niet gezelliger op. De open ruimtes zijn veelal opgevuld met grasland of plantsoen en enkele hoge bomen.

Dit open karakter kan te lijf gegaan worden door nieuwbouw op de open plaatsen of door het aanplanten van lager groen (niet alleen hoge bomen) waardoor er een knusser geheel ontstaat en het wijdse karakter verdwijnt.

8- Puntenplan

De dorpsraad heeft een 7-puntenplan opgesteld waarin een gewenste ontwikkeling van het dorp Sluiskil is beschreven. De dorpsraad is inmiddels al tot onderstaande indeling gekomen; een indeling op hoofdpunten waaraan de dorpsraad permanent aandacht zal schenken:

  1. Woningbouw. Zowel nieuwbouw als verpaupering woningbezit. Voorbeelden Baljuwlaan, Pierssenspolderstraat, Spoorweg, enzovoort.
  2. Sanering bedrijventerrein Stroodorpestraat
  3. Beeldvorming groen, onderhoud, renovatie en opvullen lege plekken
  4. Maaibeleid voor de hele kern onder de aandacht brengen en de gewenste wijzigingen voorstellen. Evenwicht tussen intensief en extensief maaibeleid
  5. Verkeer. Hard rijden in de kern aanpakken en onveilige verkeerssituaties opheffen
  6. Versterking van het centrum, as: Lelyplein – Kerkplein
  7. Sociaal groenbeheer activeren. Voortuinen, brandgangen, onkruidbestrijding
  8. Jongerenaanpak

Er is een werkgroep gevormd, die per onderwerp steeds praktische voorstellen zal bespreken om tot structureel goede resultaten te komen. Mocht u ideeën hebben naar de dorpsraad toe, laat het weten.

Zonne-energie en windmolens

De dorpsraad heeft een gesprek gehad met Zeeuwind over bouw van twee windmolens op de Axelse Vlakte. Na het plan intern besproken te hebben op de punten geluid, slagschaduw en zichtvervuiling is de dorpsraad unaniem van mening, dat Sluiskil al genoeg geluid heeft aan te horen en er in principe niets meer bij kan. Ook het zicht wordt er door het plaatsen van twee uiterst hoge windmolens niet fraaier op. Zeeuwind is op de hoogte gesteld van het standpunt van de dorpsraad.

Met betrekking tot het te ontwikkelen zonnepark aan de Langeweg: hierover wordt de dorpsraad door de gemeente binnenkort geïnformeerd.