Vergadering Dorpsraad maandag 30 oktober 2023 in ’t Meulengat.

 

Aanwezig: Peter van Antwerpen (Aan-Z), , Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Laszlo van de Voorde (wethouder), Niels Meeussen, Elsbeth Verhelst (wijkambtenaar), Piet Smit

Verder aanwezig: insprekers Margriet Jurriëns, Ada van de Bulck

Afwezig m.k.: Jaak Martens, Carina Doggen (Clavis) Loek van Hecke

 

 

 1. Opening

Voorzitter Piet Smit opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

 1. Insprekers

Snelheid in de Nieuwe Kerkstraat, bij speeltuin

Bij de speeltuin wordt veel te hard gereden. Dit vraagt om ongelukken. Is het mogelijk dat hier een goede verkeersremmer wordt geplaatst? Als voorbeeld wordt Westdorpe genoemd. Binnenkort snelheidsmeting

Rommel in brandgangen

In de brandgangen tussen de Landstraat en de Veldstraat en tussen de Landstraat en de Drostlaan ligt allerlei afval.

De tweede secretaris gaat kijken en zal de adressen doorgeven aan de wijkambtenaar. Verwacht wordt dat de BOA’s dit daarna oppikken. Helaas nog geen verandering

Slecht trottoir

Vanuit het Elisabethhof wordt geklaagd over het vanwege overtollig groen in slechte staat zijnde voetpad tot uitschieters van braamstruiken toe.

De tweede secretaris zal dit aankaarten bij de gemeente.

Parkeren bij De Spar

In de Nieuwe Kerkstraat wordt vaak geparkeerd vlakbij de Spar. Indien de bestuurder vijf meter van de bocht parkeert, mag dit. De dorpsraad geeft aan dat zij bij de gemeente al eens heeft aangegeven daar een aantal parkeerplaatsen te maken. Dan zou dit probleem zijn opgelost.

Huurhuis in de Landstraat

Vooral de steeds blaffende hond van een jonge bewoner zorgt voor veel overlast. Clavis is op de hoogte. Weerom klachten, we gaan Clavis hierop aanspreken.

 

 1. Notulen vorige dorpsraadvergadering

Deze worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd.

 

 1. Ingekomen en uitgegane punten

Er zijn geen bijzondere zaken te melden.

 

 1. Zaken waarvan de dorpsraad graag op de hoogte wordt gehouden

Er zijn zaken waarbij de dorpsraad niet wordt betrokken of waarvan de dorpsraad niet wordt ingelicht.

Gedacht wordt aan de rijplaten aan het begin van het dorp. Waarvoor dienen die? Ook bij zaken als de Skaeve Huse, de verbouwing van ’t Meulengat e.d. wil de dorpsraad graag meedenken. Dit wordt door de gemeente meegenomen. Hier heeft de gemeente weinig grip op! Rijkswaterstaat erbij betrekken?

 

 1. Resultaten meetstation Sluiskil en stankoverlast

De stankoverlast, die van Heros afkomstig blijkt te zijn, is door een aantal dorpelingen bij de RUD gemeld. Het probleem heeft de aandacht van de RUD, de provincie en de gemeente. Heros staat intussen onder verscherpt toezicht, hetgeen invloed kan hebben op de nieuw te verlenen vergunning. De bevolking zal in dorpskrant 168 worden gevraagd alle overlast zoveel mogelijk te melden. De dorpsraad kan hier ook een meeting aanvragen. Geur is moeilijk te meten.

 

 1. Commissie Wateroverlast en aanbrengen apparatuur

Acht bewoners hebben zich aangemeld. Hier is meetapparatuur geplaatst en zullen vier weken lang trillingen en geluid worden gemeten. Een onafhankelijk bedrijf zal de bevindingen over deze overlast rapporteren.

 

 1. Verkeersafspraken

Heel Sluiskil wordt 30 km. Ook de borden betreffende het eenrichtingsverkeer zullen binnenkort worden aangebracht. Daarnaast zullen aan de rotonde bij de Baljuwlaan de fietsers naar het fietspad worden verwezen.

Gewacht wordt nog op de inrichting van de Baljuwlaan. Het financieel akkoord hiervoor is gegeven.

 

 1. Expats Sluiskil en arbeidsmigrantencomplex Zandstraat

De dorpsraad heeft ongeveer 70 woningen aangeleverd waarin expats wonen. De gemeente heeft 54 van deze woningen bezocht. Bij constatering van overtreding zal de eigenaar worden aangeschreven, waarna een vergunning dient te worden aangevraagd..

Op maandag 20 oktober heeft de dorpsraad overleg over de expats en het eventueel te bouwen complex aan Zandstraat met wethouders en ambtenaren van de gemeente Terneuzen.

 

 1. Duurzaamheidsfonds

Namens de dorpsraad zal een verzoek worden ingediend voor lantaarnpalen op zonne-energie en voor enkele extra bankjes in het park.

Zowel de scouting als Museum Sluiskil hebben zonnepanelen aangevraagd.

De datum sluit jaarlijks op 1 oktober.

 

 1. Voetbalvelden en Voedselbos

De gemeente vindt de voormalige voetbalvelden een geschikte plaats voor een voedselbos met wandelpaden en speeltoestellen. Maximale grootte: 3,6 ha.

Op maandag 3 oktober vindt hierover een vergadering plaats in ’t Meulengat, aanvang 19.00 uur..

De dorpsraad vraagt of er plaats blijft voor eventuele bewoning. Overigens wordt medegedeeld dat de ontwikkelingen rondom de voetbalvelden en de sloop van de kantine en bijgebouwen één project zijn.

 

 1. Groenvoorziening en veranderingen Pierssenspolderstraat

Op dinsdag 26 september zullen de dorpsraad en de gemeente in Sluiskil het groen evalueren en eventuele denkbeelden lanceren.

Het vervangen van het trottoir aan de Pierssenspolderstraat door groen heeft de goedkeuring van de dorpsraad mits het vlakke deel niet extensief wordt gemaaid.

 

 1. Huurwoningen

Bijna dagelijks wordt door de dorpsraad de site van Clavis bezocht om te kijken naar het woningaanbod in Sluiskil. Momenteel worden er amper huurwoningen in Sluiskil aangeboden.

Dit wordt Niels tracht alle huurwoningen in kaart te brengen en krijgt na afloop van de vergadering een cursus van Carina over de werking van de website van Clavis.

De tuinen komen ter sprake en Carina toont een folder, die onder de huurders is verspreid met de bedoeling de staat van (sommige) tuinen onder de aandacht te brengen (zie bijlage). Aan Spoorstraat 29 zal extra aandacht worden besteed (voor-, achtertuin én brandgang).

:

 1. Volkstuinen

Slechts twee van de in totaal tien volkstuinen worden goed onderhouden. Toch willen acht huurders hun volkstuin behouden. De wijkambtenaar gaat na of er een reglement is waaraan de huurders dienen te voldoen.

 

 1. Opschoondag

Op zaterdag 7 oktober vindt de jaarlijkse Opschoondag plaats. De folders zijn binnen en zullen door de dorpsraadleden worden verspreid.

 

 1. Kledingcontainer

De kledingcontainer bij de Spar is eigendom van het Leger des Heils maar versleten. Ook wordt deze te weinig geleegd waardoor allerlei zaken rondom deze container komen te staan. De vraag is of deze container kan worden vernieuwd en of deze vaker kan worden geleegd. De gemeente gaat hiernaar kijken.

 1. Dorpspont

Vanwege het gebrek aan schippers zal deze niet meer regulier varen. Bij defecten of onderhoud aan de brug kan de pont nog wel worden ingezet. RWS is in het contact naar de pont zeer star. Toch kan het niet zo zijn dat fietsers om moeten rijden terwijl de pont inzetbaar is. De gemeente wordt gevraagd dit bij contact met RWS taan te kaarten.

 

 1. Rondvraag

Windmolens

Louis Engelbert heeft deze week weer een gesprek met de familie Dieleman, eigenaar van de grond van de windmolen aan de Oostkade. Hij liet weten dat de hoogte van de evt. toekomstige windmolen op de Axelse Vlakte 190 meter gaat bedragen. Hierdoor valt heel Westdorpe buiten de cirkel.

Toekomst ’t Meulengat

De gemeente tracht zo spoedig mogelijk met een definitieve oplossing te komen. Verschillende opties / modellen liggen nog open. De vervanging voor de zieke huidige beheerder is geregeld.

Bedrijfsterrein Middenstraat

Mag hier worden gewoond? De wijkambtenaar gaat dit navragen.

Hondenuitlaatterrein

Binnen de gemeente wordt de vraag van de inwoners naar een omheind hondenuitlaatterrein en een speelweide steeds groter. De vraag wordt gesteld of het terrein / de driehoek naast het Meulengat kan worden ingericht als omheind hondenuitlaatterrein. De gemeente wil een natuurlijke omheining.

De dorpsraad is akkoord.

Graffiti workshop

Kan de voetbalkantine hiervoor worden gebruikt? De dorpsraad is niet voor. De wethouder gaat na of de binnenmuren van de voormalige kantine mogen worden gebruikt.

De vraag is of Sluiskil een ‘legal wall’ wilt.

Agenda voor vergadering 30 oktober

Ook ambtenaar J. Scheele dient te worden uitgenodigd. Op de agenda dient ook de vergaderkalender 2024 te staan. Ook wethouder Van de Voorde wil graag de agenda ontvangen.

 

 1. Sluiting

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Notulant: Loek van Hecke