Vergadering Dorpsraad maandag 22 april 2024 in ‘t Meulengat.

 

Aanwezig:            Renate Damo, Loek van Hecke, Ria Doing, Frank van Hulle (wijkwethouder),

Jaak Martens, Piet Smit, Elsbeth Verhelst (wijkambtenaar) en Harm ten Klooster ( Gemeente), Walter Hartmann

Afwezig:               Carina Doggen (Clavis) , Niels Meeussen,  Peter van Antwerpen (aan-z) , Stanny Gijsel

Inspreker:            Danny Glaudemans,

 

 

 1. Opening

Jaak opent om 19.35 uur de vergadering en stelt de twee unaniem gekozen dames binnen de dorpsraad voor. De leden zijn dan ook erg blij met deze ondersteuning Ria en Renate.

 

Inspreker heeft het volgende:

 

KPN glasvezel

Men geeft aan dat men contact heeft gehad met KPN en dat men eind volgend jaar zal starten met het aanleggen van glasvezel.

 

Arbeidsmigranten

Hij geeft aan dat er veel overtredingen zijn en begrijpt niet hoe dit mogelijk is. Er wordt zorg uitgesproken over brandveiligheid en de controle hiervan. Men begrijpt niet hoe men vergunningen kan afgeven ondanks dat er aan veel voorwaarden niet wordt voldaan.

 • Brandveiligheid
 • Aantal personen per woning/straat
 • Parkeergelegenheid

Graag zou hij hiervoor een uitleg willen hebben van de wethouder.

Wethouder geeft aan dat men hier druk mee bezig is en dat het in het volgende college wordt besproken. Word vervolgd.

 

 1. Notulen vorige voorvergadering

Deze worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd.

Enkele opmerkingen:

 1. Voor de Leidinglaan vragen we aanplanting van meer groen om het aanzicht wat te verbeteren. Gemeente gaat dit intern bespreken.
 2. Graag nog wat aandacht voor de bestrating op het plein.

Opening nieuw plein is 27 Juni gepland, binnenkort weten we meer.

 1. We zullen de eigenaar vragen wat er hiermee gaat gebeuren.
 2. Agenda hiervoor aanpassen.

 

 1. Project wateroverlast en drainage:

Wateroverlastcommissie, wie gaat er naar de volgende bijeenkomst, van de DR zullen 2 personen gaan.

Gemeente geeft uitleg hiervoor:

Er zijn veel mogelijkheden die voor- en nadelen hebben, drainage aanleggen is er één van maar heeft ook nadelen. Er moet een diepte bepaald worden die niet ten nadele is van de huizen.

De gemeente wil dit jaar nog een aanbesteding doen om het probleem op te lossen.

Er wordt naar gestreefd om zo min mogelijk overlast voor de omwonenden te hebben. Het is de bedoeling om in fases te werken om mogelijkerwijs de drainage aan te passen, indien nodig.

Na de zomervakantie zal de gemeente met een plan komen.

 

4.Ingekomen stukken

De Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil geeft aan dat het bestuur de pont graag als monument wilt behouden. Een ambtenaar van de gemeente Terneuzen vraagt zich af of de bevolking hier wel achter staat, vandaar dat het bestuur de dorpsraad vraagt dit te steunen en schriftelijk kenbaar wil maken aan B & W. De wijkwethouder constateert dat dit niet nodig is. Hij zal nagaan hoe verder..

 

 1. Verslag Algemene Kern- en Wijkradenbijeenkomst 17 april

Leden die er waren vonden de bijeenkomst zeer interessant/leerzaam en we zullen binnenkort meer informatie ontvangen.

 1. (On)toegankelijkheid park voor auto’s

Er is een klacht van omwonenden over auto’s in het park. Men zal kijken wat er mogelijk is om het park verder af te sluiten. Handhaving is ingelicht.

 

 1. Extra bankje hondenuitlaatterrein Meulengat en onderhoud bankjes algemeen

DR vraagt of het mogelijk is om een bankje te plaatsen in het hondenuitlaatterrein. Er wordt ook gevraagd om de bankjes o.a.  langs het kanaal beter te onderhouden.

Gemeente zal kijken wat er mogelijk is. DR gaat een MOR melding maken over de vieze bankjes en ander straatinterieur.

 

 1. Voedselbos en Regiodeal

7 mei zal er een bijeenkomst zijn hiervoor. DR gelooft niet dat het park onderhouden zal worden en spreekt zijn zorg uit hierover. Gemeente zal hierop terugkomen.

 

 1. Expats

DR vraagt om diverse locaties te controleren, er wordt geklaagd over het aantal personen per woning en geluidsoverlast. Gemeente zal kijken wat er mogelijk is.

 

 1. Woonvisie en zorgvisie

Woonvisie ligt ter inzage, zorgvisie is nog niet gereed. De uitkomst van de enquête zal meer duidelijkheid brengen. DR zal deze dan met de gemeente verder bespreken. We verwachten richting de zomervakantie meer te weten.

 

 1. Rondvraag

 

 • De gemeente heeft wat watertonnen over en vraagt of de DR een bestemming weet hiervoor, DR komt hierop terug. Het museum kan een waterton gebruiken.
 • Ter info, aanstaande zondag zal de kanaalzone op TV komen. DR is benieuwd naar de rapportage.

 

Actielijst

 

Nummer Activiteit Naam Uiterlijk
231212-01

231212-04

231212-10

231212-11

231212-14

231212-15

240318-06

240318-07

240318-08

240318-11

240318-12

240318-16

240422-01

240422-02

240422-03

240422-04

240422-05

240422-06

240422-07

240422-08

Overdracht penningmeesterschap

Voortgang voedselbos

Bijhouden vergunning(aanvra(a)g(en} expats

Bijhouden meetpunt luchtkwaliteit Middenstraat

Plaatsen lantaarnpalen

Voortgang windmolens

Toekomst perceel Pierssenspolderstraat

Woonvisie-zorgvisie, wat heeft betrekking op Sluiskil?

Situatie tennisvelden

Veranderingen statuten voorstellen

Meulengat inlichten i.v.m. datawijzigingen

Notulen DR-vergadering opstellen en versturen

Brief Waterschap

Duurzaamheidsfonds in dorpskrant

Programma Opening Kerkplein

Extra bankje HUT

MOR onderhoud bankjes

Agenda voorvergadering

Notulen voorvergadering

Agenda dorpsraadvergadering

Niels

Elsbeth

Loek

Piet

Stanny, (allen)

Loek / Jaak

Walter

Frank, Elsbeth

Elsbeth

Stanny

Walter

Walter

Ria

Loek

Loek

Elsbeth

Ria

Loek

Loek

Walter

 

240122

240129

Wekelijks

Dagelijks

Voorjaar

240122

240530

240422

240422

240801

240410

240430

240602

240601

240601

240702

240430

240525

240530

240625

 

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering af.