Vergadering Dorpsraad maandag 18 maart 2024 in ‘t Meulengat.

 

Aanwezig:       Peter van Antwerpen (aan-z), Renate Damo, Carina Doggen (Clavis), Ria Doing, Stanny Gijsel, Frank van Hulle (wijkwethouder), Jaak Martens, Niels Meeussen, Piet Smit, Rico Trippert (ambtenaar BOA’s), Elsbeth Verhelst (wijkambtenaar) en Loek van Hecke.

 

 

 1. Opening

Jaak opent om 19.40 uur de vergadering en stelt de twee unaniem gekozen dames binnen de dorpsraad voor.

 

 1. Notulen vorige voorvergadering

Deze worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd.

Enkele opmerkingen:

Agendapunt 3B:

De uitslag is verwerkt en zal binnenkort worden gedeeld. De dorpsraad wijst erop dat hondenuitlaatterreinen (waar honden dus los mogen lopen) langs doorgaande wegen binnen het dorp ongewenst zijn. Temeer daar de gemeente deze aanwijst, maar de hondenbezitter de verantwoordelijkheid draagt. De dorpsraad hoopt op een vervolggesprek over de hondenuitlaatterreinen aan de Baljuwlaan en de Kanaalweg..

Agendapunt 6:

Hieraan wordt gewerkt. De brief krijgt een QR-code voor een andere taal. Wellicht komt ook het nieuwe logo van de gemeente Terneuzen op deze flyer.

Agendapunt 10:

De dorpsraad vraagt de gemeente om de pilot met de bladkorven uit te breiden met de Baljuwlaan. Elsbeth vraagt dit na.

 

 1. Expats en antwoorden gemeenteambtenaar

De dorpsraad is erg tevreden over de manier waarop en de snelheid waarmee de vragen zijn beantwoord. Deze waren erg verhelderend.

De wijkwethouder gaat navragen wat de gemeente mag delen omtrent de lijst met tachtig expatswoningen, die de dorpsraad met de gemeente heeft gedeeld. Welke woningen mogen bijvoorbeeld van de lijst worden verwijderd?

Volgende week staat het onderwerp ‘expats’ op de agenda van B & W. Daarna komen de wijzigingen omtrent de regels rondom de expats in de raad.

Zandstraat: Dit maakt veel emotie los in Zandstraat. Gaat Dennis Rijk door met z’n plan, dan hebben de bewoners aangekondigd naar de Raad van State te gaan.

 

 1. Gesprek en vragen BOA’s
 • De gemeente Terneuzen beschikt over 8 BOA’s. Momenteel zijn er 6 BOA’s beschikbaar voor de hele gemeente, terwijl die ook nog wisselende diensten draaien. Ze zijn zoveel mogelijk aanwezig, maar daarnaast ook nog oproepbaar door de politie.
 • Er vindt parkeercontrole plaats en er worden ook bekeuringen uitgeschreven. Tegen parkeren (half) op stoepen en op gras wordt in principe tegen opgetreden.
 • Een extra bord ‘verboden voor vrachtwagens’ zal worden besproken. In principe moeten vrachtwagens na 18.00 uur parkeren op de vrachtwagenparkeerplaatsen. Graag melden wanneer vrachtwagens in de kern parkeren.
 • Het voormalige Waterschap gebouw heeft de aandacht. Het is wederom open en dit levert gevaarlijke situaties op. Het terrein is gemakkelijk toegankelijk. Dit wordt gemeld bij dhr. Flipse.
 • Dealen zit niet in het pakket van de BOA’s en wordt gemeld bij de politie.
 • Er wordt controle uitgevoerd op containers en de soms bijgezette plastic zakken (wat niet mag).
 • Honden mogen binnen de bebouwde kom niet loslopen, buiten de bebouwde kom wel. Een uitzondering is er voor de hondenuitlaatterreinen. De BOA’s treden op wanneer een overtreding wordt geconstateerd.
 • Na kantoortijd kan voor BOA’s worden gebeld naar 0900 88 44, (algemene politienummer).
 • Bij een onderbezetting is het helaas bijna onmogelijk om de BOA’s goed zichtbaar in Sluiskil aan te treffen.
 • Een spreekuur in ’t Meulengat kan mogelijk worden bij een grotere capaciteit.
 • De bevolking kan een MOR-melding maken, ook voor BOA-zaken.
 • De overlast door de loodsen aan de Stroodorpestraat is ook door de politie geconstateerd.

 

 1. Rondgang ondermijnende criminaliteit

Gekeken is naar signalen van mogelijke criminaliteit als dure auto’s e.d. De gemeente gaat een advies uitbrengen over de aanpak van criminaliteit. Het geheel wordt een langdurige zaak. Wellicht komt er een informatieavond over het herkenning van criminaliteit. Ook in groep 8 wordt hier aandacht aan besteed (‘geld’). Men tracht ook de ouders erbij te betrekken: woensdag 27 maart om 19.30 uur. Leden van de dorpsraad zijn ook welkom.

 

 1. Planning tweede rondje groen

Evelien en Michel gaan na wat er wél kan. Dit zal met de dorpsraad worden gecommuniceerd.

 

 1. Voedselbos, bouwen aan de Drostlaan, regiodeal

De opstallen van de voormalige voetbalvereniging worden afgebroken. Ook de kleedaccommodatie.  De dorpsraad hamert er nogmaals op dat het doortrekken van woningbouw langs de Drostlaan een zeer grote wens is.

 

 1. Kerkplein

Dit plan is vooraf niet besproken binnen de dorpsraad. Wel hebben enkele leden dit plan zijdelings ingezien. Enkele opmerkingen:

Achteruit parkeren kan niet meer wanneer men de achterklep wil gebruiken om in te laden (beplanting). De laadpalen stonden ook in het groen, maar door snel ingrijpen is dat gedeelte betegeld. Het bord ‘Invalidenparkeerplaats’ is verdwenen. Graag een bord ‘verboden voor vrachtwagens’ omdat anders alles weer kapot wordt gereden. Niet alles is opnieuw bestraat (opdracht was 500 meter), waardoor de putten en plassen gedeeltelijk gebleven zijn. Broodjes zouden het parkeren op het trottoir moeten voorkomen. Paaltjes zouden kunnen voorkomen dat door de beplanting wordt gereden. Er wordt een afspraak gemaakt met Peter van de Kerkhove.

 

 1. Perceel Pierssenspolderstraat

De wijkcoördinator gaat navragen van wie die grond is en wat de bedoeling ervan is/wordt.

 

 1. Woonvisie en zorgvisie combineren?

De wijkwethouder gaat na wat er allemaal ligt wat betrekking heeft op Sluiskil. De terugkoppeling geschiedt via de wijkambtenaar.

 

 1. Situatie tennisvelden

Nagevraagd wordt wat momenteel de stand van zaken is.

 

 1. Wat betaalt de gemeente aan extra vergaderingen?

De voorvergaderingen worden niet door de gemeente betaald. Toch zijn deze vergaderingen geweldig zinvol en vinden plaats een week voor elke dorpsraadvergadering. De voorzitter vraagt of het mogelijk is te onderzoeken of hier een bepaald bedrag (500 euro per jaar) voor beschikbaar kan worden gesteld. Dit wordt nagevraagd.

De voorvergaderingen zullen plaats gaan vinden in Museum Sluiskil. De secretaris zal dit aan de beheerder van ’t Meulengat mededelen. Ook de vergadering van woensdag 3 juli dient te worden toegevoegd (in plaats van 10 juni).

 1. Stand wateroverlast

Op de dorpsraadvergadering van maandag 22 april zal ambtenaar Harm van de Klooster aansluiten om uitleg te geven over het project wateroverlast / drainage.

 

 1. Statuten

Stanny gaat dit oppakken. Indien de wijzigingen vóór 1 oktober 2024 zijn doorgevoerd, betaalt de gemeente de rekening. Notariskantoor Peijnenburg Van Damme te Terneuzen.

 

 1. Rondvraag
 • De voorzitter vraagt nogmaals om de dorpsraad op de hoogte te houden van diverse veranderingen of werkzaamheden. Wederom is niks vernomen over de start van de werkzaamheden van het Kerkplein en de vergadering met de bewoners van de Baljuwlaan.
 • De dorpsraadvergadering van 10 juni wordt verplaatst naar woensdag 3 juli 2024.
 • Op zaterdag 25 mei is er vanaf 14.00 uur een feestmiddag in het Elisabethhof ter ere van het 110-jarig bestaan van Clavis. De dorpsraad is van harte uitgenodigd. Carina is de komende vergadering afwezig.
 • De Regionale Mobiliteit Strategie wordt de volgende voorvergadering besproken. Met dank aan Renate voor het verslag.
 • Fluvium (bouwproject De Ark) en de gemeente Terneuzen hebben 19 maart een bijeenkomst over onder andere de grondoverdracht.

 

 1. Sluiting

Om 21.53 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Notulant: Loek van Hecke