Notulen van de vergadering van Dorpsraad Sluiskil, gehouden op 18 november 2019 in zaal A van welzijnscentrum ’t Meulengat te Sluiskil.

 

 

Aanwezig:     Wim de Bruijne, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Paul van der Lingen, Jaak Martens, Piet Smit, Loek van Hecke

 

Mede aanwezig:        Frank van Hulle, Michelle Witte (wijkcoördinator) en Wim de Feyter (adviseur).

 

Afwezig m.k.: Co van Schaik

 

Voordat de vergadering begint, is er gelegenheid in te spreken. Dhr. Flipse van Roobeek maakt hier gebruik van. Hij constateert dat er al jarenlang overleg is met de gemeente Terneuzen over het zorgcomplex aan de Pierssenspolderstraat, dat intussen zeven van de ontbrekende twaalf ontbrekende of onvolledige punten zijn geregeld, maar dat het restant tegelijkertijd dient te worden aangeleverd, hetgeen, mede door de stikstofproblematiek, nog niet is gebeurd. Hij verwijt de gemeente Terneuzen dat, ook al heeft hij hierop gewezen, nog steeds de verkeerde wetsartikelen betreffende geluidsnormen worden gebruikt.

Wethouder Frank van Hulle constateert dat er nog steeds zaken dienen te worden geregeld en dat die opdracht aan Roobeek is meegegeven.

Jaak Martens zegt dhr. Flipse dat de dorpsraad het plan passief steunt, maar dat Roobeek en de gemeente Terneuzen elkaar dienen te vinden. Daarnaast stipt Jaak aan dat de staat van het pand een doorn in het oog is van de Sluiskillenaren.

 

Om 20.00 uur begint de dorpsraadvergadering.

 

 1. Opening

Voorzitter Jaak Martens opent het tweede gedeelte van de avond en heet iedereen nogmaals van harte welkom.

 

 1. Stand van zaken Homeflex

De heren Verheij en Sekeris van Homeflex praten de dorpsraad bij over de ontwikkelingen. De aanvraag wordt nog voor de kerstdagen ingediend. Naar de wensen van omwonenden (er is gevraagd om enkele aanpassingen zoals schuttingen) is geluisterd. Contacten met bewoners zullen verder zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden.

 • De ingang is op verzoek van de dorpsraad verplaatst
 • Met de gemeente Terneuzen wordt nog overleg gevoerd over de verkoop van de grond, de grootte van de waterberging en de ligging van het voetpad rondom.
 • Er komt toezicht. Over de manier wordt nog nagedacht.
 • Voorstel kleuren steen strips: hoogbouw – grijs, overig – rood.
 • Wanneer de vergunning is verleend, zal een klankbordgroep in het leven worden geroepen.
 • Daarnaast komt er een Overleggroep Openbare Orde.
 • Bij leegstand is opgenomen dat het geheel wordt afgebroken.
 • Er zal onder andere via de dorpskrant met het dorp worden gecommuniceerd.

 

 1. Renovatie dorpspark

Dit ligt op schema. De vergadering is hier zeer positief over. Enkele zaken zijn vanwege het weer uitgesteld. Een verzoek van de dorpsraad is het park een jaarlijkse onderhoudsbeurt te geven.

 

 1. Politiezaken

De geparkeerde grote vrachtwagen met oplegger op het Kerkplein hoort hier niet. Dit zal door Pieter Brasser worden doorgegeven aan de nachtploeg.

Het vuurwerkgebeuren loopt. Er zal worden geïnvesteerd in mobiele ploegen.

Hier en daar worden drones gesignaleerd. Het heeft de aandacht ook al zijn er intussen enkele uit de lucht verdwenen.

 

 1. Notulen vorige vergadering

Deze worden goedgekeurd.

 • Met betrekking tot de vrachtwagenparking aan de Leidinglaan: de trailers, die er al jaren stonden, zijn weg. Met de zoutzuurwagens is de gemeente Terneuzen nog bezig.
 • Stand van zaken zonnepanelen wordt aangehouden.
 • Met betrekking tot plan Baljuwlaan zijn er drie serieuze opties. Verder willen drie partijen m.b.t. de verdere invulling een plan indienen.

 

 1. Ingekomen stukken
 2. Melding overlast wielrenners – heeft de aandacht
 3. Overtredingen huiscontroles – aanmeldingen kunnen ook anoniem gebeuren.
 4. Voorlichtingsavond Zeeuwind – gaat buiten de dorpsraad om.
 5. Kennismaking Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon – volgende vergadering 20.00 uur.
 6. Uitnodiging dorpsraden gemeente Terneuzen – Walter haalt Stanny, Jaak en Piet 21 november

op om 18.45 uur op het Kerkplein.

 1. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Sluiskilse Besturen op 10 januari 2020.

 

 1. Uitgaande stukken
 2. Standpunt dorpsraad over windmolens Axelse Vlakte is Zeeuwind toegestuurd.
 3. Voor de AED, die bij het museum (Vogelschorstraat 7) zal komen te hangen, is subsidie bij Yara

aangevraagd. Daarnaast heeft de flessenbonnenactie van de Spar tot op dit moment ongeveer

75 euro opgebracht. De financiële afwikkeling verloopt verder via Stanny (penningmeester

dorpsraad).

 1. Bericht naar dhr. Verhelst (betreffende agendapunt 3).
 2. Subsidie dorpsraad is ontvangen.

 

 1. Actiepuntenlijst

Deze is door Michelle bijgewerkt.

 

 1. Voortgang 7-punten-plan

Dit plan wordt in kleinere kring uitgewerkt.

Werkgroep: Stanny, Jaak, Piet en Loek. Deze komt binnenkort bij elkaar.

 

 1. Website

Deze is door Walter weer hersteld. De notulen zullen worden geplaatst.

Co levert z.s.m. de uitgewerkte persoonsgegevens aan en Loek de foto’s. Loek zal verder een en ander uitwerken en doorsturen naar Walter.

 

 1. Kerstmarkt.

Deze vindt plaats op donderdag 12 december van 16.00 uur tot 20.00 uur. Nadere gegevens volgen nog. Bemanning: Jaak, Walter, Piet en (later) Jeska.

Activiteiten:

 • Vragen inventariseren en vragenlijst bijhouden
 • Website via laptop laten
 • Boekjes nieuwe inwoners gereedleggen
 • Formulieren MOR-RUD-Dorpsraad uitdelen

 

 1. Vergaderschema 2020.

Maandag 8 juni is het Avond4Daagse in Sluiskil. Nieuwe datum is intussen door Michelle voorgesteld: woensdag 3 juni. Overige data zijn prima.

 

13.Vacature secretaris

Walter gaat de functie van secretaris per 2020 van Co overnemen. Loek blijft tweede secretaris.

 

 1. Rondvraag

Personen, die niet woonachtig zijn in Sluiskil en in principe ook geen verdere belangen hebben, kunnen niet inspreken. Zij mogen wel tijdens het vragenhalfuur aanwezig zijn.

De klachten over slagschaduw van windturbines kunnen via Roel Bekenkamp (Alliance) worden ingediend. Men streeft dan naar een oplossing. Verdere gegevens: Walter.

Bij de speeltuin aan de Nieuwe Kerkstraat staat een camper waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. Michelle zal de BOA inlichten.

 

 1. Sluiting.

Om klokslag 22.00 uur sluit voorzitter Jaak de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

 

Notulant: Loek van Hecke, tweede secretaris