Notulen van de dorpsraadvergadering van dinsdag 10 september 2019, gehouden in de zaal van  welzijnscentrum ’t Meulengat. Aanvang 19.30 uur.

 

Aanwezig:Wim de Bruijne, Paul van der Lingen, Jaak Martens, Jeska van Nieulande, Loek van Hecke, Walter Hartmann, Stanny Gijsel, Co van Schaik, Piet Smit. Mede aanwezig Wim de Feyter(adviseur)

Opening: De Voorzitter opent de vergadering en constateert, dat we voltallig zijn.

Alhoewel er maar 1 agendapunt op de agenda staat heeft de secretaris behoefte nog enkele punten te bespreken. Dit vanwege de urgentie van het onderwerp.

  1. Verzoek Jansen van Roosendaal om inzage te krijgen in de notulen van de vergaderingen van de dorpsraad. Men is van mening, dat via de dorpskrant al informatie van de dorpsraad naar Sluiskil gaat. In zijn algemeenheid hebben we geen moeite met publicatie. De secretaris zal de notulen naar de websitebeheerder sturen en Jansen van Roosendaal inlichten.
  2. Vanmiddag is, ter uitwerking van een beluit van de vorige vergadering, een delegatie van de dorpsraad met vertegenwoordigers van de gemeente door het dorpspark gegaan om wat suggesties mee te geven rond onderhoud en verdere ontwikkeling van het park. 7 oktober zal de medewerker van de gemeente aanwezig zijn tijdens onze vergadering van de dorpsraad met een aangepast plan. Conclusie was in ieder geval, dat het maaibeheer niet goed uitgevoerd wordt. Wordt vervolgd.
  3. Vanmiddag is er ook een gesprek geweest met vertegenwoordigers van Zeeuwind over de plannen 2 windmolens te plaatsen op de terreinen van Sagro en loonbedrijf Westdorpe(Axelse vlakte). We hebben geluisterd en zullen in de vergadering van 7 oktober een standpunt innemen. De secretaris zal het verslag en de presentatie naar de dorpsraadleden sturen.
  4. Beelen ziet liever geen klankbordgroep maar wil wel periodiek overleg indien er klachten zijn. Paul Theys is contactpersoon aldaar.

Bestuursverkiezing.

Aangezien we al meer dan een half jaar met een interim bestuur werken, is in de vorige vergadering besloten de functies en de dorpsraadsleden definitief te benoemen.

Voor de functie voorzitter zijn twee kandidaten aangemeld te weten Piet Smit en Jaak Martens. Voor de functie secretaris is aangemeld Co van Schaik en wnd secretaris Loek van Hecke. Voor de functie penningmeester is Jeska van Nieulande aangemeld en wnd Stanny Gijsel.

De kandidaten krijgen gelegenheid zich nog wat extra te profileren. De schriftelijk ingediende motivatie van beiden was al eerder naar de dorpsraadsleden gestuurd.

Uit de schriftelijke stemming blijkt, dat er 6 stemmen voor Jaak Martens zijn uitgebracht en drie voor Piet Smit zodat Jaak Martens is gekozen. Jaak Martens wordt gefeliciteerd met zijn benoeming. Besloten wordt Piet Smit aan te wijzen als wnd voorzitter welke functie hij ook accepteert.

Voor de secretarisfunctie is 1 kandidaat, te weten Co van Schaik. Hij deelt mede deze functie tot 1 januari 2020 uit te willen voeren. Uiteindelijk was hij ingestapt om de dorpsraad Sluiskil weer structuur te geven. Alhoewel het volgens de statuten wel kan, vindt hij ook, dat een dorpsraadslid ook in de kern Sluiskil moet wonen. Na 1 januari is er in ieder geval iemand die het secretariaat waarneemt, te weten Loek van Hecke. De vergadering stemt hiermee in.

Voor het penningmeesterschap is 1 kandidaat te weten Jeska van Nieuwlande. Ze wordt bij acclamatie gekozen. Stanny Gijsel wordt waarnemend penningmeester.

Jaak Martens bedankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen en gaat over op de rondvraag.

  1. Er zijn geen mededelingen over de klankbordgroep Heros behalve dat er een maatregel op komst is de stofoverlast te beperken. Walter heeft nog geen vergadering bijgewoond van de klankbordgroep Yara. 11 december volgende vergadering.
  2. Er wordt verslag gedaan van het gesprek met Lonink over overlast plein en vuurwerk verbod. Het is en blijft een moeilijke materie om de overlast te beperken. Het speelt al jaren en de veroorzakers zijn blijkbaar nog steeds dezelfde. De politie blijft zich inspannen de overlast te beperken. Wat het vuurwerkverbod betreft, zal er een verbod komen voor het kerkplein en omgeving. Er wordt getwijfeld aan deze maatregel. Verplaatst het probleem zich dan niet naar het Lelyplein of de Spoorstraat? Niets doen kan ook niet. We zullen komend oudjaar zien wat er gebeurt.
  3. Moeten we werkzoekenden ondersteunen of achter werkgelegenheid aangaan? De leden vinden dit geen taak voor de dorpsraad.
  4. Er wordt melding gedaan van ernstige overlast door de bewoners van Leidinglaan 40. Dit zal doorgegeven worden aan Woongoed en de gemeente.

 

Niets meer aan de orde sluit de Voorzitter de vergadering met dank aan een ieder.

 

De Secretaris

Co van Schaik