Verslag van de dorpsraadvergadering van 20 mei 2019. Aanwezig: Piet Smit, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Loek van Hecke, Wim de Bruijne, Jaak Martens, Co van Schaik, Paul van der Lingen.  Afwezig: Jeska van Nieulande, Meerten Dallinga, Frank van Hulle, Pieter Brasser Mede aanwezig: Michelle Witte, wijk coördinator en Wendelmoet Rothmans, teamleider wijkbeheer. Ook aanwezig Wim de Feyter, toehoorder.

 1. De Voorzitter opent de vergadering met een welkom aan een ieder. Hij wijst nog op enkele successen van Sluiskil zijnde de Malan Pasar van afgelopen weekend en de ANWB film over het pontje.
 2. Het verslag van de vergadering van 16-04-2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van wordt opgemerkt, dat Frank van Hulle bezig is met een onderzoek naar de tarieven van Toonbeeld die inderdaad erg hoog zijn. Verder dat er nog geen contact met Paul opgenomen is over de Westkade Sas van Gent
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mail gemeente burgerparticipatie wordt vka
 5. Aanbod gemeente set materiaal zwerfvuilacties. Gaan we op in. Kunnen de spullen niet in Het Meulengat, dan is de Spar ook mogelijk.
 6. Schelde express verzoek interview. De secretaris zal dit verder afwerken.
 7. Verkaveling bouwlocatie Baljuwlaan. Wordt behandeld bij de actiepuntenlijst.

 

 1. Uitgaande brieven.
 2. Brief gemeente over gesprek Homeflex. Afwachten wat het antwoord wordt. Brief is ook naar Homeflex.
 3. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Er is een aparte lijst naar aanleiding van de schouw door Sluiskil.(zie agendapunt 9)
 4. Nog geen actie van Seaports. Michelle nodigt een vertegenwoordiger van Seaports uit voor een volgende vergadering.
 5. Opruimactie Samen Sterk. Ligt in onze beleving nog stil. Loek neemt contact op met Marina en vraagt naar de stand van zaken.
 6. Wat ons betreft zijn de kavels nog te groot. Voorstel is meer groen aan de achterkant laten. Sluit dan aan bij tuin Elisabethhofje. Verder wat ons betreft eerst met Clavis overleggen over hun wensen tav de kavelgrootte aan de Nieuwe Kerkstraat en dan pas de kavels aansluitend opties op verlenen. Het lijkt er op, dat met de huidige verkaveling er te weinig grond overblijft voor een eventueel plan Clavis.
 7. Vertegenwoordiging in Klankbordgroep Heros en Yara. Yara gaat met Patrick van Poorten overleggen hoe hij zijn positie ziet tov de terugkoppeling dorpsraad. Wordt vervolgd. Met Heros zullen we een afspraak maken om over de klankbordgroep te praten. Verder vinden we, dat de gemeente de dorpsraad vooral moet zien als aanspreekpunt voor het dorp. De Stichting Kanaalzone Schoon spant zich in voor de totale Kanaalzone. Walter vraagt bij Beelen of zij ook van plan zijn een klankbordgroep op te richten.
 8. Actie bijeenkomst nieuwe inwoners Sluiskil. Datum 24 augustus 14.00-17.00 uur. Er zijn ongeveer 80 mutaties. Wij organiseren de dag. Wij maken de uitnodiging en de gemeente verstuurt. Kosten zijn voor de gemeente. Uitnodiging begin augustus aanleveren.
 9. Stand van zaken website. Walter heeft een adres om de website op te zetten. Loek maakt een welkomstwoord en levert nog informatie aan over Sluiskil. De leden van de dorpsraad ook op de site. Met fotootje. Ook linken naar andere websites indien mogelijk.
 10. Nabeschouwing schouw. Was heel nuttig. Michelle heeft een lijst gemaakt met de positieve zaken en de onderwerpen waar we aandacht aan moeten besteden. Wordt elke keer apart geagendeerd.
 11. Scoutingterrein: Vragen of ze nog iets meer willen met het groen.
 12. Groenonderhoud vijvers dorpspark in het najaar uitvoeren.
 13. Dorpspark Jeu de Boulebaan weghalen. Eerst SWOS vragen. Loek informeert.
 14. Dorpspark aanleg. Michelle stuurt het plan zoals eerder vastgesteld, naar de dorpsraad.
 15. Wat te doen met Sluiskil in het algemeen? Lastige vraag. In ieder geval meer groen om het doorzicht te beperken. In het najaar organiseert Michelle nog een soort van brainstormsessie met een beperkt aantal mensen. Willen we zeker aan meewerken.

Er komt nog een afspraak met Woongoed over hun plannen voor Sluiskil. Bedrijventerrein vraagt ook aandacht. Ziet er op punten niet uit. Komt er een bandencentrale op terrein Mobach? Zou niet fraai zijn.

 1. De Voorzitter sluit de vergadering en vraag Wendelmoet wat ze van de vergadering vond. Wendelmoet heeft geconstateerd, dat er een boel positieve energie in de club zit en wenst ons het allerbeste.

 

De secretaris ai

Co van Schaik