Verslag van de dorpsraadvergadering van 20 Januari 2020  gehouden in het Meulengat aanvang 19.30 uur.

Aanwezig: Piet Smit, Wim de Bruine, Walter Hartmann, Loek van Hecke, Stanny Gijsel en de vertegenwoordigers van de gemeente te weten Michelle Witte (wijkcoördinator) en Frank van Hulle (wethouder).

Afwezig: Jaak Martens, Jeska van Nieulande, Pieter Brasser

 

Alvorens de vergadering te beginnen is er gelegenheid om in te spreken. Er waren twee officiële aanmeldingen om in te spreken omtrent het gebeuren van oudejaarsnacht, maar uiteindelijk is niemand gekomen.

De agenda wordt verder afgewerkt:

 1. Opening door de vicevoorzitter.
 2. Politiezaken (Pieter Brasser niet aanwezig, politiezaken verder niet besproken)
 3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 16 december 2019 (eerder toegestuurd).
 • Woningbouw Baljuwlaan. Alle gronden in optie. Een kavel is verkocht en daarvoor is de vergunning reeds afgegeven. Clavis en Van der Poel zijn afgehaakt. Andere partijen zijn in beeld.
  • De dorpsraad vraagt om een bespreking.
 • Inloopavond bouw windmolens Axelse Vlakte. Was druk bezocht door inwoners van de Zandstraat en een enkeling van Sluiskil. Een nieuwe afspraak met de dorpsraad hiervoor volgt binnenkort.
 • Stand van zaken aanschaf AED. Sponsoring loopt niet hard.
 • Stand van zaken uitvoering vuurwerkvrije zone Sluiskil betreffende oudejaarsnacht.
  • Overleg gemeente en betrokkene instanties staat gepland voor 28 januari 2020 19:30 uur in ‘t Meulengat.
 1. Ingekomen stukken.
 • E-mail Robert Vernooy betreffende aanpassingen in het park. Dit wordt opgenomen in het 8-Puntenplan. Er zal samen met de gemeente worden onderzocht wat haalbaar is!
 • Overtreding privacy in naam van de dorpsraad. Vandaag is weer een enquête in omloop gebracht waarbij de dorpsraad wordt vernoemd. Dit is wettelijk niet toegestaan en dus onaanvaardbaar.
 1. Uitgaande stukken.
 • geen uitgaande stukken.
 1. Aktiepuntenlijst (De lijst wordt doorgenomen.)
 • Homeflex: de gemeente heeft nog wat kleine wijzigingen doorgevoerd (o.a. met betrekking tot de waterhuishouding).
 • Parkeren Pierssenspolderstraat: Michelle probeert een algemeen verbeterbeleid op te stellen waardoor niemand zich aangevallen kan voelen.
 • Voor realisatie walstroom is Sluiskil één van de twee pijlers in Zeeland.
 1. Terugblik op boomplanten dorpspark en stand van zaken uitvoering planning dorpspark.Veel is al realiseert, voor de rest is het wachten op droger weer om de rest  te planten
 1. Voorgang bespreken 8-Puntenplan. Afgesproken is, dat dit plan eerst in een aparte vergadering verder uitgewerkt wordt. Volgende vergadering zal een tweede opzet besproken worden.
 2. Afspraak met SportstoPlay met het onderwerp ‘Vitale leefomgeving Sluiskil’ afspraak staat genoteerd 3 maart om 19 uur
 3. Website is online, wordt regelmatig geüpdatet.
 4. Vergaderschema 2020 Is compleet, veranderingen graag per omgaande melden!
 5. Evaluatie 2019. Er veel is aangepakt, duidelijk structuur naar het dorp en de gemeente.
 6. Rondvraag
 • Michelle vraagt wanneer we de opening van het dorpspark gaan doen, Koningsdag??
 • Wordt er weer een Opruimdag gehouden? Hiervoor contact opnemen met Marina Dallinga van de ondernemersvereniging.
 • Hulp met collecte wordt gevraagd. Flyer rondsturen?
 1. De vicevoorzitter sluit de vergadering met dank aan eenieder.

 

De secretaris

Walter Hartmann