Verslag van de dorpsraadvergadering van 16 april 2019, aanvang 19.30 uur. Locatie Meulengat.

Alvorens de vergadering te beginnen is er gelegenheid om in te spreken.  Dhr Soonius had zich aangemeld maar is niet verschenen. Aanwezige niet aangemelde insprekers: Dhr en mevr van Hoeve, Dhr en mevr. Poirters, mevr Huysmans, P van Poorten.

Afwezig dorpsraadslid mkg: Meerten Dallinga. De overige leden zijn aanwezig.

Mede aanwezig: Michelle Witte(wijk coördinator) Frank van Hulle(wethouder) P. Brasser(politie)

Er wordt ingesproken over de onderwerpen wateroverlast, lidmaatschap dorpsraad, slecht onderhoud tuinen, bouw migrantenhuisvesting Leidinglaan, stankoverlast, vandalisme Bosjesweg

Het onderwerp wateroverlast ingebracht door diversen zal opgepakt worden door Frank van Hulle. De tuinen nemen we mee met de schouw van het dorp op 9 mei en het wel of geen lid zijn van de dorpsraad is formeel afgehandeld. Alle benoemde leden zijn ingeschreven bij de kvK. De vraag van P. van Poorten in de raad te mogen blijven wordt besproken tijdens het verdere verloop van de vergadering. De procedure rond stankoverlast wordt uitgelegd. Doorgegeven aan de klachtenlijn? Ook de procedure van stofmeting wordt uitgelegd. Alles wordt nog eens op de facebookpagina van de dorpsraad gezet hoe te melden bij de RUD. Procedure migrantenwoningen loopt nog. Er komt ook nog een gesprek met de dorpsraad en Homeflex over parkeren busjes, overlast geluid. We houden contact hierover met de insprekers. Dhr. Brasser geeft uitleg over zijn ‘ínloopspreekuur’. Werd zeer gewaardeerd.

De agenda luidt als volgt:

 1. De voorzitter opent de vergadering om de agenda af te werken.
 2. Het verslag van de vergadering van 20-03-2019 wordt redactioneel vastgesteld. Er wordt opgemerkt, dat er vooral expats in de woningen zouden komen en geen arbeidsmigranten. Dit wordt nog besproken met Homeflex.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Vraag Annet Wolff over standpunt dorpsraad woningen Leidinglaan. vka
 5. Meer muziek in de klas. Paul van der Lingen. Frank van Hulle geeft uitleg. Het blijft onduidelijk waar die hoge tarieven vandaan komen en voor wie ze gelden. De school in Sluiskil doet mee met muziekles stimuleren. Contct met de plaatselijke harmonie is gelegd. Frank zoekt verder uit hoe het zit met de tarieven.
 6. Vraag toezenden statuten Angelo Boonman. vka
 7. Dhr Soonius aanvraag inspreken. Is niet geweest.
 8. Wateroverlast Paul van der Lingen. Is besproken tijdens de inspraakronde. Seaports doet niet zijn best de kadewanden te repareren.
 9. Uitnodiging ZVKK 22 mei. Geen belangstelling.
 10. Mail Dhr Gunther Yara over klankbordgroep. De vraag van Patrick van Poorten om in de dorpsraad te blijven wordt niet gehonoreerd. We hebben er geen bezwaar tegen, dat hij in de klankbordgroep van Yara blijft.
 11. Uitnodiging bijeenkomst Koningsdag 27 april Meulengat v.a 10.30 uur. We gaan met velen en de Voorzitter zal een woordje spreken.
 12. Voorstel vergaderschema 2e halfjaar wethouder van Hulle. Akkoord. Opnemen in vergaderschema en actiepuntenlijst.
 13. Uitgaande brieven.
 14. Brieven KVK inschrijven diverse leden. Alle leden zijn inmiddels ingeschreven bij de KvK en zijn officieel lid. De uitgetreden leden zijn officieel uitgeschreven.
 15. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. De gemeente kijkt wat ze kunnen doen met het vervallen laboratorium. Ook in het kader van de veiligheid is het zaak dat dit gebouw zsm verdwijnt. Michelle past de actiepuntenlijst aan.
 16. Nieuwbouw woningen Baljuwlaan. Vanuit de gemeente wordt de nieuwe verkaveling getoond. Dit moet het aantrekkelijke maken voor potentiele bouwers te investeren. Er zijn al twee opties genomen op bouwgrond.
 17. Sloop van het laboratorium. Zie 5
 18. Vertegenwoordiging in Klankbordgroep Heros en Yara. We hebben van Heros nog niets gehoord. Wat ons betreft kan P.v.Poorten in de klankbordgroep Yara blijven. Yara inlichten.
 19. Actie bijeenkomst nieuwe inwoners Sluiskil. In overleg met het museum wordt een datum bepaald. Indien deze is vastgelegd doorgeven aan de gemeente.
 20. Tekst inleveren dorpskrant. De secretaris zal tijdig de tekst doorgeven aan de redactie van de dorpskrant.
 21. Gebruik facebook zo veel mogelijk beperken en ons richten op de website. Walter maakt een opzet.
 22. De Voorzitter zou graag een extra AED apparaat zien in Sluiskil. Locatie museum? De gemeente subsidieert gedeeltelijk. De voorzitter werkt dit verder uit. Ook wil hij zo veel als mogelijk verenigingen betrekken bij de dorpsraad. Gelukkig hebben veel dorpsraadleden al een achtergrond vanuit het verenigingsleven. Dhr. Brasser wil de volgende keer graag voor aan de agenda staan. Kan dan eerder de vergadering verlaten.
 23. De Voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen. Volgende vergadering 20 mei 2019 Aanvang 19.30 uur.

 

De secretaris ai

Co van Schaik