Verslag van de dorpsraadvergadering Sluiskil van 7 oktober 2019 gehouden in het Meulengat. Aanvang 19.30 uur.

Aanwezig: Wim de Bruijne, Paul van der Lingen, Jaak Martens, Loek van Hecke, Walter Hartmann, Piet Smit, Co van Schaik.

Mede aanwezig: Michelle Witte (wijkcoördinator), Frank van Hulle(wethouder), Wim de Feyter(adviseur)

Met kennisgeving afwezig. Stanny Gijsel(vakantie) Jeska van Nieulande(ziekte)

Alvorens de vergadering te beginnen is er gelegenheid om in te spreken. De eerste spreker wil inspreken over de parking vrachtwagens aan de Leidinglaan. Er staan vrachtwagens en delen van vrachtwagens die er niet thuishoren. Hij heeft de gemeente hier al regelmatig op geattendeerd, maar deze doet niets aan de problematiek. Ook de controle op gevaarlijke stoffen is er niet. De gemeente Terneuzen is met dit onderwerp al aan de slag, maar zal er nog wat vaart achter zetten.

De tweede spreker spreekt zijn zorgen uit over de uitstoot van stof van het bedrijf Heros. Hij geeft een aantal voorbeelden waaruit volgens hem blijkt, dat het product bodemas volgens hem gevaarlijk is. Het bewijs voor hem is de afscherming van het product als het gebruikt wordt in de wegenbouw. Om wat voor spul gaat het zo vraagt hij zich af en is volgens hem verstikkend voor Sluiskil. Volgens de leden van de klankbordgroep van Heros is men al van plan een scherm te plaatsen en er is geadviseerd met transportbanden te werken. Frank van Hulle geeft de stand van zaken rond het onderzoek naar luchtvervuiling in de Kanaalzone. De RUD is volop aan de slag met onderzoek naar de luchtkwaliteit. Ook de provincie pakt dit op. November/december zal er over de voorgang van rapportage meer te zeggen zijn. Contactpersoon RUD is Marcel den Boer. De Inspreker zal uitgenodigd worden, als er rond de rapportage meer bekend is en in de dorpsraad aan de orde zal komen. Arie de Bode (Heros) is te allen tijde bereid uitleg te geven. Besloten wordt de rapportage van de instanties af te wachten.

De agenda wordt verder afgewerkt.

 1. Opening door de voorzitter. Hij deelt de berichten van verhindering mede.
 2. Uitleg door de gemeente over de verdere inrichting dorpspark Sluiskil. Michel de Ridder geeft uitleg over de verdere invulling en onderhoudsplanning van de gemeente voor het dorpspark. Het plan betreft vele facetten waaronder uitbreiden intensief maaien wat een mooier beeld geeft. Uitbreiding boomstructuur (knotwilgen, fruitbomen, treurwilg, kastanje) Bosplantsoen wordt fasegewijs opgeknapt. De klacht uit de Pierssenspolderstraat over schaduwwerking van de bomen wordt besproken. Wordt meegenomen met de renovatie. Het geheel kan niet op één seizoen gerealiseerd worden. Is vooral winterwerk. Windscherm populieren wordt ingekort tot 6 meter. Jeu de Boulebaan gaat weg, grind gaat eruit. Geadviseerd wordt vanuit de dorpsraad lage beplanting aan te brengen zodat er minder doorkijk is. Michel kijkt nog of de nog aanwezige omheining van de gemeente is. Asfalt wordt de komende jaren ook gerepareerd. Braamstruweel blijft voor een deel (slaapplaats en broedplaats voor kleine vogeltjes). Gesuggereerd wordt de scholen bij het project te betrekken. Wateroverlast wordt ook nog bekeken.

In zijn algemeenheid is de dorpsraad zeer tevreden over de plannen. Er zal regelmatig gerapporteerd worden over de voortgang, zodat er geen vertraging kan optreden. Verdere groenklachten worden doorgenomen o.a. de situatie rond de voetbalvelden. Nog eens goed kijken wat de afspraak gemeente-voetbalvereniging inhoudt rond het onderhoud van de accommodatie. De foto’s welke genomen zijn tijdens een fietstocht door een delegatie van de dorpsraad worden overhandigd aan Michel de Ridder. Daar waar de gemeente verantwoordelijk is voor vervelende situaties zal hij deze oppakken. Verder zijn er klachten over een spionerende drone in de Bosjesweg en omgeving. De Boa’s zijn er mee aan de slag. Ook wordt een voorstel besproken om de duur van parkeren campers, aanhangwagentjes en dergelijke te verruimen van 3 naar 5 dagen. De dorpsraad staat hier niet achter.

 1. Pieter Brasser is niet aanwezig.
 2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 26 augustus en 10 september 2019. De verslagen worden goedgekeurd.
 3. Ingekomen stukken. Alle ingekomen stukken zijn eerder doorgestuurd.
 4. Brief Piet Goddemaer over rooklongen Kanaalzone. Zie antwoord op inspraakreactie Heros.
 5. Mail Samantha Strooband over onderzoek naar welzijnsaccommodaties. Voor kennisgeving aangenomen. Cor de Witte zal dit in moeten vullen.
 6. Symposium dorp zoekt trekkers. Voor kennisgeving aangenomen.
 7. Vooraankondiging Plattelandsforum. Voor kennisgeving aangenomen.
 8. Gesprek Zeeuwind over bouw twee windmolens Axelse vlakte. Verslag en correspondentie toegestuurd. De dorpsraad bespreekt het plan op de punten geluid, slagschaduw en zichtvervuiling. De dorpsraad is unaniem van mening, dat Sluiskil en omgeving al genoeg geluid heeft aan te horen en er niets meer bij kan. Eerder moet er geluid af. Ook het zicht wordt er niet fraaier op. Doorgeven aan Zeewind, dat we met de plannen voor twee knapen van windmolens op de Axelse Vlakte niet in kunnen stemmen. In dit kader wordt ook besproken, dat er contact geweest is met de eigenaar-exploitant van de windmolens Koegorspolder. Deze heeft toegezegd de slagschaduwproblematiek op te pakken met de bewoners van de Pierssenspolderstraat, Bovenweg. Walter Hartman neemt contact op. Verder voelt de exploitant wel voor een bijdrage aan de exploitatie van de pont Sluiskil. We vragen het bestuur van de pont contact te leggen met de vertegenwoordiger van windmolenpark Koegorspolder.
 9. Aanleg zonnepanelen Langeweg, Koegorspolder. Glenny Davidse (ambtenaar gemeente Terneuzen) heeft hier een uiteenzetting over gemaild. Er komt een groengordel rond de panelen Langeweg. Verder is toegezegd uitleg te komen geven in de dorpsraadvergadering. De dorpsraad staat positief tegenover deze initiatieven en wil graag, dat Sluiskil participeert in het op te richten voorzieningenfonds.
 10. Plan Baljuwlaan loopt. Het bord ‘bouwkavels te koop’ wordt één dezer dagen geplaatst. Er is contact met van der Poel en Clavis. De gemeente vraagt wel samen op te trekken om dit plan van de grond te krijgen. Er staan geen vragen meer open over grondwaterproblematiek. Mensen moeten zich richten tot de gemeente als ze klachten hebben. Als dorpsraad kunnen we er alleen op toezien, of de klachten serieus behandeld worden. Er moet nog over handhaving gesproken worden in de verboden vuurwerkzones. De gemeente zal de publiciteit rond dit onderwerp verzorgen en ook communiceren naar de bezoekers van het Kerkplein. Er is een voorstel over de omvang van de zone. Wordt voorgelegd aan de dorpsraad ter bespreking. Bankjes aan het kanaal wordt aan gewerkt. RWS en Waterschap doen niet aan bankjes. De dorpsraad wil wel een bankje dat over is bij de gemeente helpen plaatsen aan de kanaaloever. Het straatvegen gaat een stuk beter nu.
 11. Aktiepuntenlijst schouw Sluiskil. Stand van zaken (zie verslag 10 puntenplan agendapunt 10).
 12. Bespreking gemeente over 10 puntenplan Sluiskil. Hoe verder? Sluiskil is ook nog eens helemaal bekeken op groen- en brandgangproblematiek. Afgesproken wordt het inmiddels 7 puntenplan verder uit te werken per onderdeel en de aangedragen punten hierin mee te nemen. Het streven is, om voor februari 2020 hier uitwerking aan te geven.
 13. Stand van zaken website. Voor de vergadering is aan enkele personen uitleg gegeven over de werking van de website. Walter Hartman is contactpersoon. We kiezen voor één emailadres.
 14. Cor de Witte heeft gevraagd een andere dag dan de maandag te kiezen voor de vergaderingen van de dorpsraad. Dit i.v.m. drukte op maandagavond. De vergadering stemt hier niet mee in. Cor moet zich maar schikken. De secretaris maakt een concept vergaderschema voor 2020.
 15. Er is nog een ingekomen stuk van de dorpsraad Philippine om een onderzoek te doen naar de voorzieningen voor ouderen in de kern. We vinden, dat dit een taak is van SWOS, AanZ of de KBO. Philippine aldus berichten. Verder deelt Frank van Hulle mee, dat het door Paul van der Lingen ingebrachte voorstel onkruidbestrijding op een andere manier uit te voeren dan nu serieus onderzocht wordt. Afwachten maar. Over het verzoek van de provincie om commentaar te geven over project Impuls wonen constateren we, dat er geen Sluiskilse deelnemers genoemd worden. Michelle zal de regels toesturen. Misschien iets voor in de dorpskrant? Piet Smit noemt wat punten uit de oude dorpsraad. Zijn afgewerkt. Het onderwerp AED komt ter sprake. De AED van de Spar kan naar buiten mits er een kast geleverd wordt. Michelle kijkt of er nog mogelijkheden zijn. Frank van Hulle kan de volgende vergadering (18 november) tot 20.15 uur. In de agenda rekening mee houden.
 16. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering met dank aan ieder.

 

De secretaris

Co van Schaik