Verslag van de dorpsraad in oprichting gehouden op 27 februari 2019 in Het Meulengat te Sluiskil.

Aanwezig: Walter Hartmann, Piet Smit(vice voorzitter), Jeska van Nieuwlande(penningmeester), Paul van der Lingen(voorzitter), Michelle Witte(wijkcoördinator), Jaak Martens, Wim de Bruijne, Stanny Gijsel, Loek van Hecke, Co van Schaik(secretaris), Frank van Hulle(wethouder) Afwezig mkg. Meerten Dallinga. Afwezig zonder kennisgeving Patrick van Poorten.

  1. De Voorzitter Paul van der Lingen opent de vergadering en heet allen welkom.
  2. Uitleg en doel van deze bijeenkomst door de secretaris. Zoals in de toegezonden stukken is geschreven, gaat het niet goed met de structuur van de dorpsraad in Sluiskil. Niemand weet meer precies wie er nu wel of niet in de dorpsraad benoemd lid zijn en de functies wisselen bij de dag. Ook zijn er anderen(Stichting Sluiskil Initiatief) actief om de belangen van Sluiskil te behartigen. Ook deze situatie is niet wenselijk en het is beter, dat Sluiskil de krachten bundelt en zo de belangen van Sluiskil en zijn inwoners beter kan behartigen. De sfeer tijdens de dorpsraadvergaderingen is niet goed en ook dat is niet productief om tot besluitvorming te komen. De aanwezige dorpsraadleden beamen de chaotische sfeer tijdens de vergaderingen en willen graag zich inzetten voor het werk van de dorpsraad maar er niet op deze manier mee verder gaan. De gemeente juicht deze nieuwe koers ook toe en is ook gebaat bij een goed functionerende dorpsraad in Sluiskil. Er is ook nog een Stichting Kanaalzone Schoon Actief. Daar waar het over Sluiskil gaat zullen we met hen in contact blijven.
  3. Er is geen verslag aanwezig van vorige vergaderingen. In de computer van de dorpsraad is het laatste verslag van 10 juli 2018 gevonden gemaakt door Ellen Caloot. Er werden wel verslagen op facebook gezet maar deze werden ook niet officieel vastgesteld. Besloten wordt, hier verder niet achterom te kijken, maar vooruit.
  4. Stand van zaken leden dorpsraad. Bij de KvK zijn de statuten van 30-05-2017 gedeponeerd door de notaris. In deze statuten staan een aantal leden genoemd,, welke te kennen hebben gegeven niet meer in de dorpsraad te willen fungeren in de functies zoals ze nu uitoefenen en zo ze in de statuten zijn genoemd. Alle namen worden doorgenomen en we komen tot de conclusie, dat onduidelijk is wie nu wel of niet in de dorpsraad zitting hebben en in welke functies en hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden. De aanwezige leden Hartmann, Smit, van Nieuwlande en van der Lingen zitten nu ook in de dorpsraad(al of niet officieel benoemd) en willen graag deel uit blijven maken van de raad.
  5. Er zijn twee teksten van statuten in omloop. We besluiten, de statuten van 30-05-2017 te hanteren. Deze zijn opgesteld door de heren Martens en Dane zonder dat daar echt besluitvorming over heeft plaatsgevonden. In de statuten worden verder genoemd Jeska van Nieuwlande, Patrick van Poorten en Petra Klaassen.
  6. Voorstel om te komen tot een officieel benoemde dorpsraad. Alle deelnemers aan de vergadering zijn het er over eens, dat de aanwezigen voor een nieuwe start van de raad kunnen zorgen en treden allen toe tot de dorpsraad Sluiskil. Dit allen met een voorlopige status omdat officiële benoeming in een volgende vergadering moet plaatsvinden. Beoogd voorzitter wordt Piet Smit, beoogd secretaris Co van Schaik, beoogd penningmeester Jeska van Nieuwlande en beoogd vice voorzitter Stanny Gijsel. De anderen zijn leden. Allen zijn het eens met deze start.
  7. Stand van zaken actuele onderwerpen en actielijst. Frank van Hulle en Michelle Witte zorgen dat de actielijst bij de secretaris komt en zullen alle informatie rond de onderwerpen naar de secretaris sturen welke deze door zal sturen naar alle leden van de raad.
  8. Datum volgende vergadering: we willen nog een besloten vergadering om verder alles op een rijtje te zetten. Het wordt 20 maart 2019. Aanvang 19.30 uur in Het Meulengat. De secretaris maakt de agenda op en zal iedereen vragen agendapunten in te brengen. De volgende openbare vergadering wordt voorzien op 16 april 2019.
  9. Sluiting: Er wordt nog wat bijgepraat over een aantal lopende zaken en over het maken van berichten via de facebookpagina. Ook dit moeten we als nieuwe dorpsraad zelf in de hand houden. De (beoogd) voorzitter Piet Smit sluit de vergadering met dank aan een ieder en spreekt de wens uit, dat deze avond een mooie start mag zijn voor een goed functionerende dorpsraad. We besluiten tevens nog geen publiciteit naar buiten te brengen over deze vergadering.

 

Opgesteld door de (beoogd) secretaris.

Co van Schaik

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2019.