Vergadering Dorpsraad maandag 26 juni 2023 in ’t Meulengat

 

Aanwezig: Peter van Antwerpen (Aan-Z), Daniëlle de Clerck (opgavemanager gemeente Terneuzen), Carina Doggen (Clavis), Wim de Feyter, Stanny Gijsel, Frank van Hulle (wijkwethouder), Jaak Martens, Niels Meeussen, Piet Smit, Loek van Hecke

Verder aanwezig: inspreker Danny Gloudemans

Afwezig m.k.: Walter Hartmann

 

 

 1. Opening

Jaak opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

 1. Inspreker

In de Visartstraat wordt men geconfronteerd met de grote aantallen expatwoningen in de Visartstraat (minimaal 14), de parkeerproblematiek in de straat en aangrenzende straten en het asociale parkeergedrag. Hij constateert dat handhaving hierop niet handhaaft, dat veel expats geen belasting betalen en dat het parkeergedrag bij de politie geen prioriteit heeft. Hij vraagt zich daarnaast af waarom het arbeidsmigrantencomplex niet aan de Blikstraat wordt gesitueerd.

De dorpsraad en de wethouder constateren dat het al jaren hun aandacht heeft en dat ook op landelijk niveau de regelgeving een groot probleem is.

De dorpsraad heeft op maandag 18 september met de betreffende wethouders en ambtenaren een gesprek hierover en hoopt resultaat te boeken.

 

 1. Notulen vorige dorpsraadvergadering

Deze worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd.

 

 1. Ingekomen en uitgegane punten

Er zijn geen bijzondere zaken te melden.

 

 1. Resultaten meetstation Sluiskil

De stankoverlast, die van Heros afkomstig blijkt te zijn, is door een aantal dorpelingen bij de RUD gemeld. Het probleem heeft de aandacht van de RUD. De secretaris zal de klankbordgroep van Heros vragen om meer informatie hierover.

 

 1. Vorderingen Commissie Wateroverlast

Er zijn vanuit de stichting geen nieuwe zaken te melden. De voorbereiding omtrent de uitvoering van de aanpassingen m.b.t. het kanaal ligt op schema..

 

 1. Tijdpad verkeersafspraken

De betreffende ambtenaar heeft momenteel vakantie. Na zijn vakantie zal het tijdpad worden gedeeld met de dorpsraad.

 

 1. Expats Sluiskil en arbeidsmigrantencomplex Zandstraat

De voorzitter geeft nogmaals aan dat de dorpsraad tegen een extra arbeidsmigrantencomplex in de Zandstraat is wanneer het aantal expats in Sluiskil niet gaat afnemen. De wethouder geeft aan dat het aan projectontwikkelaar DHC Vastgoed BV uit Ovezande is te onderzoeken of een complex van de grootte in Sluiskil ook haalbaar is. De voorzitter deelt mee dat een brief van de dorpsraad aan B&W en de gemeenteraad klaar ligt, maar dat deze vooralsnog niet wordt verstuurd omdat gehoopt wordt op een goed gesprek met de betreffende wethouders en ambtenaren op 18 september a.s.

Betreffende de laatste controle op expatwoningen: het is jammer dat niet wordt medegedeeld wat de uitslag van dit onderzoek voor het dorp is.

 

 1. Duurzaamheidsfonds

Namens de dorpsraad zal tegen de komende vergadering een en ander worden uitgewerkt.

In dorpskrant 166 (verschijningsdatum 1 juli) staat een artikel over Zonnepark Bontepolder en over het Duurzaamheidsfonds. In dorpskrant 167 (verschijningsdatum 1 oktober) wordt ook aandacht aan het Duurzaamheidsfonds besteed en zal een digitale ideeënbus in het leven worden geroepen.

 

 1. Groenvoorziening algemeen

Dinsdag 13 juni jl. is met onder andere de verantwoordelijk ambtenaar voor groenvoorziening een rondje gemaakt door het dorpspark en zijn enkele zaken besproken als het mogelijk aanbrengen van versterking langs de paden en de teksten bij de fitnessapparaten. Daarnaast is gesproken over herstel van de beplanting, het niet meer planten van een extra haag bij de speeltoestellen en het indien mogelijk behandelen van het  natte gedeelte in het dorpspark.

Verder is aan Michel gevraagd mee te denken over de herinrichting van groen aan de inkom van het dorp langs de Eilandstraat en Leidinglaan.

Na de vakantie zal de gemeente Terneuzen contact opnemen met de dorpsraad over de groenplannen.

 

 1. Huurwoningen

De dorpsraad tracht alle huurwoningen in kaart te brengen en krijgt na afloop van de vergadering een cursus over de werking van de website van Clavis.

De tuinen komen ter sprake. Clavis heeft een folder onder de huurders verspreid met de bedoeling de staat van (sommige) tuinen onder de aandacht te brengen (zie bijlage). Aan Spoorstraat 29 zal extra aandacht worden besteed (voor-, achtertuin én brandgang).

:

 1. Evaluatie Nieuwe bewoners

Voor deze tweede middag hebben zich slechts drie personen aangemeld. Toch was de middag uiterst zinvol. Besloten wordt deze dag eenmaal per twee jaar te organiseren.

 

 1. Antwoorden op openstaande punten

Welzijnscentrum ’t Meulengat:

De dakwerkzaamheden zijn uitgevoerd, maar de oostelijke gevel vertoont nog waterdoorslag. Dit dient nog te worden opgelost. De plafonds e.a. dienen nog te worden vervangen.

De kosten van de verbouwing gaan mee in de begroting, die in het najaar naar de gemeenteraad gaat.

Enkele mensen hebben zich intussen aangemeld voor een mogelijk op te richting stichting.

De container naast het gebouw zal worden verwijderd.

Voetbalvelden

Er zijn offertes aangevraagd voor de sloop van opstallen (ook de kleedlokalen?? – deze wil de dorpsraad graag nog even behouden). Hierna zal het college hierover een besluit nemen.

Pumptrackbaan

Het meer vandalismebestendige bord is uitgezet bij de leverancier.

Kerkplein

Er gaat een advies naar B&W waarna een gesprek met de omwonenden zal plaatsvinden.

 

 1. Onderhoud tuinen algemeen

Tijdens de aankondiging van de Opschoondag op zaterdag 7 oktober zal dit ook onder de aandacht worden gebracht.

 

 1. Website

Deze zal dienen te worden bijgehouden. Alleen de secretaris kan hiermee omgaan.

 

 1. Gesprekken met wethouders en ambtenaren

Het gesprek over de verkeersproblematiek is alle partijen goed bevallen.

Op 18 september om 16.00 uur zal een dergelijk gesprek plaatsvinden over de expatwoningen en het arbeidsmigrantencomplex in Zandstraat.

Op 4 oktober om 16.00 uur zal een dergelijk gesprek plaatsvinden over de hondenuitlaatterreinen.

 

 1. Rondvraag

De provincie Zeeland) wil een gesprek met de dorpsraad over een ‘ruil’ van windmolens. Dit gesprek zal nader worden vastgelegd.

De sloopvergunning van de protestantse kerk zou zijn ingetrokken. Volgens de wethouder dient alleen een stukje grondruil nog te worden afgerond.

 

Aan-Z plant een gesprek in over de verbouwing van ’t Meulengat.

 

 1. Sluiting

Om 21.43 uur sluit de voorzitter de vergadering.