Notulen van de vergadering van Dorpsraad Sluiskil op woensdag 7 december 2022 in welzijnscentrum ’t Meulengat te Sluiskil.

 

Aanwezig namens de dorpsraad:

Stanny Gijsel, Piet Smit en Loek van Hecke

 

Aanwezig overig:

Michelle Witte (namens de gemeente Terneuzen)

Pieter Brasser en compagnon (namens politie)

Carina Doggen (namens Clavis)

Wim de Feijter (volger)

Paul van der Lingen en Carlo van Nieulande (insprekers)

 

Afwezig namens de dorpsraad:

Wim de Bruijne, Walter Hartmann, Jaak Martens en Jeska van Nieulande

 

 

  1. Opening

Vicevoorzitter Piet Smit opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

  1. Insprekers

Paul van der Lingen:

Paul constateert dat verspreid over het dorp en veelal ten gevolge van de kabelwerkzaamheden verkeersborden liggen, verkeersborden niet worden opgeruimd en verkeersborden worden omgetrokken. Paul wordt medegedeeld dat hij hiervan een MOR-melding dient te maken.

Paul ijvert voor een samenwerking tussen Top Techniek / Scalda, de gemeente Terneuzen en de bedrijven omdat het amper lukt om kinderen enthousiast te maken voor bepaalde technische beroepen.

Paul wordt geadviseerd in januari contact op te nemen met Naomi Cornelissen van de gemeente Terneuzen. Michelle zal de wens van Paul neerleggen bij Jurgen Vervaet. Ook Piet Smit zal in deze contact opnemen met Naomi Cornelissen, mede i.v.m. de basisschool.

Carlo van Nieulande:

Carlo deelt mee dat de nieuwe indeling van het park nu al voor overlast zorgt bij het Elisabethhof. Hij constateert dat er wat betreft de indeling van het park geen overleg / inspraak is geweest met de omwonenden en betreurt dat ten zeerste. Met betrekking tot de overlast kan hij contact opnemen met Pieter Brasser. Hij vraagt goed na te denken over de toekomstige plaats van de verlichting en hoopt dat het Elisabethhof betrokken wordt bij de toe te kennen plaats. De voorzitter zegt toe dat bij de toekenning van de plaatsing van de lichtmasten de bewoners van het Elisabethhof zullen worden betrokken.

 

  1. Politie

Pieter deelt mede dat verkeerscontroles in de Baljuwlaan op snelheden van maximaal 30 km niet mogelijk zijn omdat de weg er niet voor is ‘ingericht’.

 

  1. Notulen vorige vergadering

Deze worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd.

 

5, Ingekomen stukken

De vraag of de dorpsraad deelneemt aan de nieuwjaarsreceptie van de Sluiskilse besturen en vrijwilligers wordt positief beantwoord.

Besloten wordt ook de vrijwilligers van de Opschoondag namens de dorpsraad een uitnodiging te sturen. Loek van Hecke regelt dit.

 

  1. Meulengat

(Vertrouwelijk!) Op donderdag 8 december vindt een gesprek plaats tussen wethouder Lazlo van de Voorde en beheerder Cor de Witte. Dan wordt wellicht duidelijk of Cor per 1 januari 2023 stopt als beheerder. Zodra er hierover duidelijkheid is, zal Lazlo in gesprek gaan met Dorpsraad Sluiskil om over de voortgang te praten. Volgens Lazlo is het in elk geval de bedoeling dat er – indien Cor per 1 januari stopt – uiteindelijk een nieuwe beheerder wordt aangesteld.

 

  1. Voorvergaderingen

De voorvergaderingen zijn bedoeld om de individuele interne taken door te nemen, om de agenda van de volgende dorpsvergadering samen te stellen en om discussies te voeren over nieuwe ontwikkelingen en het standpunt van de dorpsraad in deze.

Frappant is dat slechts twee personen tijdens de laatste voorvergadering aanwezig waren.

Nog frappanter is dat op de vraag je gedane taken / werkzaamheden bij afwezigheid door te geven aan het secretariaat niet wordt gereageerd, terwijl wel snel wordt gereageerd op andere zaken, die geen inzet behoeven.

 

  1. Uitvoering tekenpakket bestuursleden

Zie ook: notulen voorvergadering.

Klankbordgroep Homeflex: Bij Homeflex zijn de laatste maanden geen klachten meer binnengekomen. Een vergadering volgt in 2023.

Meetpunt Luchtkwaliteit Middenstraat: weinig tot geen pieken te melden.

Commissie Wateroverlast: er is een oplossing, die eind deze maand bekend wordt gemaakt. Er is een onkostenconcept gemaakt dat zal worden voorgelegd. Op vrijdag 9 december is er een bijeenkomst tussen RWS en de Stichtring Wateroverlast. Ook Piet Smit zal daarbij aanwezig zijn.

Organisatie avond nieuwe bewoners: nu Michelle de gemeente Terneuzen verlaat, kan het namens de gemeente Terneuzen uitnodigen van nieuwe bewoners iets langer op zich laten wachten. In dat geval kan het zijn dat de datum van 11 maart 2023 niet wordt gehaald.

Huishoudelijk Reglement: Stanny zal proberen komende voorvergadering met een eerste concept te komen. Pas in november 2023 zullen de nieuwe statuten de notaris passeren. Het kan zijn dat er hierna aanpassingen nodig zijn betreffende het huishoudelijk reglement. Hierop kan niet worden gewacht.

 

  1. Voortgang Toekomstvisie

Deze staat even stil totdat Bas ter Stege met concrete zaken komt. De commissie gaat ervan uit dat dit de eerstkomende vergadering met Bas zal gebeuren. Of Bas ook in 2023 nog werkzaam is voor de gemeente Terneuzen is nog niet bekend.

 

  1. Rondvraag

Het plan rondom woningbouw op de hoek van de Louisastraat en de Spoorstraat is al enkele malen gewijzigd, maar over de laatste versie zijn stedenbouwkundigen redelijk enthousiast, ware het niet dat er dan niet voldaan wordt aan het minimale aantal parkeerplaatsen. Hier wordt dus verder aan gewerkt.

Indien de basisschool aan de Bosjesweg extra parkeerplaatsen voorstelt, dient de dorpsraad erop toe te zien dat deze plaatsen niet meetellen als ‘echte’ parkeerplaatsen. Wellicht kan dit (als het zover komt) opgevangen worden door parkeertoestemming tot maximaal 4 uur.

 

  1. Sluiting

De vicevoorzitter dankt Michelle voor haar vele (ook vrije) tijd die ze in Sluiskil heeft gestoken. Ook de prettige samenwerking en de snelheid waarmee zaken werden aangepakt is een pluim waard. Hij wenst haar namens de dorpsraad veel succes toe met haar nieuwe baan.

Stanny overhandigt Michelle een prachtig boeket bloemen en ontvangt als dank drie kussen: voor elk aanwezig bestuurslid van de dorpsraad één. De twee andere bestuursleden hadden dat liever anders gezien………

Michelle belooft op de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 13 januari 2023 aanwezig te zijn.

Om 20.45 uur sluit vicevoorzitter Piet de vergadering.

 

Notulant: Loek van Hecke