Notulen van de online dorpsraadvergadering van 12 mei 2020

Aanwezig: Pieter Brasser( wijkagent ), Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Jaak Martens, Piet Smit, Walter Hartmann, Frank van Hulle (Wethouder ) en Michelle Witte (wijkcoördinator).

Afwezig:  Loek van Hecke, Jeska van Nieulande en dorpsraadvolger Wim de Feyter.

 

Inspreekhalfuur: omdat de bijeenkomst online was, ging dit niet door!

 1. Voorzitter Jaak Martens opent de vergadering en heet iedereen welkom
 2. Politiezaken, ter discussie staat de snelheid die gereden wordt op het dorp, hiervoor zullen gepaste maatregelen moeten genomen door de Gemeente. Pieter geeft aan dat de aantallen van ongelukken op het dorp, met en zonder persoonlijk letsel laag is.
 3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 24 februari 2020
 4. Woningbouw Baljuwlaan, alle percelen zijn onder voorbehoud verkocht, er zijn al diverse bouwvergunningen in aanvraag, Project appartementen is veel belovend. Hierover horen we binnenkort meer.
 5. Woningbouw Pierssenspolderstraat, alle percelen zijn onder voorbehoud verkocht.
 6. Woningbouw Sluiskil in de volgende jaren. De gemeente gaat onderzoeken wat er mogelijk is en komt hierop terug.
 7. Windmolens Axelse Vlakte. We hebben weerom aangeven dat het plaatsen van deze windmolens niet wenselijk is en wij er negatief tegenover staan.
 8. Stand van zaken aanschaf AED. Voor de aanschaf missen we nog steeds 800 Euro.
 9. Stand van zaken uitvoering vuurwerkvrije zone Sluiskil betreffende oudejaarsnacht. Hiervoor wordt binnenkort een nieuwe bijeenkomst
 10. Ingekomen stukken.
 • Mail van bewoner Pierssenspolderstraat, klacht over te hard rijden!Gemeente zal kijken wat er mogelijk is om de snelheid te remmen, palen op verdrijfvlaken worden terug geplaatst.
 • Brief over plannen Homeflex .Bouwvergunning is verleend en de grond is reeds aangekocht door Homeflex
 1. Uitgaande stukken.
 • geen uitgaande stukken.
 1. Aktiepuntenlijst (De lijst wordt doorgenomen.)
 • Homeflex , zie brief homeflex in bijlage.
 • Parkeren Pierssenspolderstraat: Gemeente is ermee bezig.
 • Voor realisatie walstroom is Sluiskil één van de twee pijlers in Zeeland: Gemeente is ermee bezig.
 • Snelfietsroute Terneuzen – Sas van Gent: presentatie was veelbelovend , we wachten op de opvolging hiervan.
 • Stand dorpspark: onderhoudsschema wordt aangepast en er komen extra vuilnisbakken in het park. De rest van de beplanting en het vervangen van de moedwillig afgebroken boompjes volgt later in het jaar!
 • Opening dorpspark. Door de corona maatregelen kon deze niet plaatsvinden zoals gepland, een nieuwe datum moet nog worden besproken.
 • Stand Sportstoplay: presentatie hiervan was veelbelovend en we gaan onderzoeken wat er mogelijk is
 1. Voortgang bespreken 8-Puntenplan. Wordt bij de volgende bijeenkomst gepresenteerd
 2. Website, is online , geen bijzonderheden
 3. Vergaderschema 2020, geen bijzonderheden
 4. Rondvraag
 • Gemeente heeft plan voor aanpak parallelweg Baljuwlaan aan bewoners persoonlijk uitgelegd en zal de uitvoering hiervan binnenkort beginnen.
 • Parken aanhangers op straat loopt uit de hand , hierop meer worden gelet.
 1. Sluiting

De secretaris

Walter Hartmann