Notulen van de gesloten dorpsraadvergadering van 7 september 2020, 19:30 gehouden in het museum.

Aanwezig: Loek van Hecke, Jeska van Nieulande, Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Jaak Martens, Piet Smit, Walter Hartmann, Frank van Hulle (Wethouder ) en Michelle Witte (wijkcoördinator) Wim de Feyter(dorpsraadvolger) en Pieter Brasser( wijkagent )

 

Geen inspreekhalfuur omdat de bijeenkomst door de coronamaatregelen niet openbaar was!

 

 1. Voorzitter Jaak Martens heet iedereen welkom.
 2. Politiezaken:
 • Overlast kerkplein lager dan andere jaren.
 1. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 13 juli 2020
 2. Woningbouw Baljuwlaan, alle percelen zijn onder voorbehoud verkocht, er zijn al diverse bouwvergunningen in aanvraag en twee percelen zijn al in de bouwfase. Project appartementen is veel belovend. Hierover horen we binnenkort meer. tot nu geen nieuws , afwachten tot de volgende bijeenkomst.
 3. Woningbouw Pierssenspolderstraat, alle percelen zijn verkocht, bouwvergunningen zijn aangevraagd. Bouw linkse perceel is gestart!
 4. Woningbouw Sluiskil in de volgende jaren. De gemeente gaat onderzoeken wat er mogelijk is en komt hierop terug.
 5. Windmolens Axelse Vlakte. We hebben wederom aangeven dat het plaatsen van deze windmolens niet wenselijk is en wij er negatief tegenover staan. Hiervoor wederom mail sturen naar de gemeente!
 6. Stand van zaken aanschaf AED. Deze is aangekocht en officieel in werking genomen 19 september 2020 in het museum.
 7. Stand van zaken uitvoering vuurwerkvrije zone Sluiskil betreffende oudejaarsnacht. Men wacht op uitspraak overheid i.v.m. vuurwerkverbod!
 8. Ingekomen stukken.
 • Geen inkomende stukken.( wel veel mail gehad voor de opschoondagen)
 1. Uitgaande stukken.
 • geen uitgaande stukken.
 1. Aktiepuntenlijst (De lijst wordt doorgenomen.)
 • Homeflex , eerste klankbordbijeenkomst heeft plaatsgevonden, helaas zonder een lid van de dorpsraad, hiervoor hebben we nu een lid gekozen die bij de volgende bijeenkomst aanwezig zal zijn.
 • Parkeren Pierssenspolderstraat: paaltjes moeten worden terug geplaatst om snelheid te vertragen. We wachten op plan van de gemeente, parkeren is in de straat een groot probleem, hierdoor is het niet mogelijk om de paaltje direct terug te plaatsen!
 • Voor realisatie walstroom is Sluiskil één van de twee pijlers in Zeeland: Gemeente is ermee bezig. Geen nieuws tot nu toe
 • Snelfietsroute Terneuzen – Sas van Gent: presentatie was veelbelovend , we wachten op de opvolging hiervan. Geen nieuws tot nu toe
 • Stand dorpspark: onderhoudsschema wordt aangepast en er komen extra vuilnisbakken in het park. De rest van de beplanting en het vervangen van de moedwillig afgebroken boompjes volgt later in het jaar! Nieuw maaibeleid is geregeld, om de 14 dagen wordt door de Deton Groen gemaaid. Pad wordt volgend jaar hersteld en het nieuwe pad  aansluiting Baljuwlaan gerealiseerd.
 • Opening dorpspark. Door de corona maatregelen kon deze niet plaatsvinden zoals gepland, een nieuwe datum moet nog worden besproken. Verplaatsen naar 2021, blijft op de agenda
 • Draaiboek opschoondagen wordt toegelicht , werkzaamheden onder leden verdeeld en besproken.
 1. Voortgang bespreken 8-Puntenplan.
 2. Website, is online , verslagen op de website omdraaien !
 3. Vergaderschema 2020, geen bijzonderheden, agenda voor 2021 gevraagd aan de gemeente.
 • Wanneer worden de groenbakken schoongemaakt, vragen aan gemeente.
 • Diverse caravan en sloopauto’s op gemeente terrein , handhaving moet hierop toezien, gemeente is ermee bezig.

 

 1. Sluiting

 

 

De secretaris

Walter Hartmann