Notulen van de gesloten dorpsraadvergadering van 3 juni 2020, 19:30 gehouden in het museum.

Aanwezig: Loek van Hecke, Jeska van Nieulande, Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Jaak Martens, Piet Smit, Walter Hartmann, Frank van Hulle (Wethouder ) en Michelle Witte (wijkcoördinator).

Afwezig:  Wim de Feyter(dorpsraadvolger) en Pieter Brasser( wijkagent )

Inspreekhalfuur: omdat de bijeenkomst online was, ging dit niet door!

 1. Voorzitter Jaak Martens heet iedereen welkom. Blij dat we weer aan de slag kunnen.
 2. Politiezaken ( Pieter Brasser is niet aanwezig )
 3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 20 mei 2020-
 4. Woningbouw Baljuwlaan, alle percelen zijn onder voorbehoud verkocht, er zijn al diverse bouwvergunningen in aanvraag, Project appartementen is veel belovend. Hierover horen we binnenkort meer. tot nu geen nieuws , afwachten tot de volgende bijeenkomst.
 5. Woningbouw Pierssenspolderstraat, alle percelen zijn onder voorbehoud verkocht.is er al een bouwvergunning aangevraagd?
 6. Woningbouw Sluiskil in de volgende jaren. De gemeente gaat onderzoeken wat er mogelijk is en komt hierop terug.
 7. Windmolens Axelse Vlakte. We hebben wederom aangeven dat het plaatsen van deze windmolens niet wenselijk is en wij er negatief tegenover staan. Gaat voorlopig niet door
 8. Stand van zaken aanschaf AED. Voor de aanschaf missen we nog steeds 800 Euro. Voor eind van het jaar zal de aanschaf gedaan worden.
 9. Stand van zaken uitvoering vuurwerkvrije zone Sluiskil betreffende oudejaarsnacht. Hiervoor wordt binnenkort een nieuwe bijeenkomst i.v.m. politie onderzoek wordt voorlopig geen datum vastgelegd.
 10. Ingekomen stukken.
 • Geen ingekomen stukken
 1. Uitgaande stukken.
 • geen uitgaande stukken.
 1. Aktiepuntenlijst (De lijst wordt doorgenomen.)
 • Homeflex , vergunning is afgegeven en de grond is aangekocht
 • Parkeren Pierssenspolderstraat: paaltjes worden terug geplaatst om snelheid te vertragen.
 • Voor realisatie walstroom is Sluiskil één van de twee pijlers in Zeeland: Gemeente is ermee bezig. Geen nieuws tot nu toe
 • Snelfietsroute Terneuzen – Sas van Gent: presentatie was veelbelovend , we wachten op de opvolging hiervan. Geen nieuws tot nu toe
 • Stand dorpspark: onderhoudsschema wordt aangepast en er komen extra vuilnisbakken in het park. De rest van de beplanting en het vervangen van de moedwillig afgebroken boompjes volgt later in het jaar! nieuw maaibeleid is geregeld, om de 14 dagen wordt door de Deton Groen gemaaid. Pad wordt volgend jaar hersteld en het nieuwe pad  aansluiting Baljuwlaan gerealiseerd.
 • Opening dorpspark. Door de corona maatregelen kon deze niet plaatsvinden zoals gepland, een nieuwe datum moet nog worden besproken. Verplaatsen naar 2021, blijft op de agenda
 • Stand Sportstoplay: presentatie hiervan was veelbelovend en we gaan onderzoeken wat er mogelijk is. Is opgenomen in het 8 puntenplan
 1. Voortgang bespreken 8-Puntenplan. Is door Jaak gepresenteerd en wordt verder vervolgd
 2. Website, is online , geen bijzonderheden
 3. Vergaderschema 2020, geen bijzonderheden
 4. Rondvraag
 • Oude plasticafvalbakken zijn afgedekt met staalconplaten, is een tijdelijke oplossing i.v.m. eventuele opnieuw gebruik.
 • Opschoondag in het najaar organiseren, contact leggen met ondernemingsvereniging.
 • Huurgrensbeleid, wat gaat de gemeente eraan doen ? Tot op heden is er geen besluit genomen hiervoor!
 • Verpaupering panden wat te doen , gemeente heeft weinig mogelijkheden.
 • Diverse caravan en sloopauto’s op gemeente terrein , handhaving moet hierop toezien
 1. Sluiting

De secretaris

Walter Hartmann