Notulen van de gesloten dorpsraadvergadering van 13 juli 2020, 19:30 gehouden in het museum.

Aanwezig: Loek van Hecke, Jeska van Nieulande, Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Jaak Martens, Piet Smit, Walter Hartmann, Frank van Hulle (Wethouder ) en Michelle Witte (wijkcoördinator) Wim de Feyter(dorpsraadvolger) en Pieter Brasser( wijkagent )

 

Inspreekhalfuur: omdat de bijeenkomst niet openbaar was, ging dit niet door!

 

 1. Voorzitter Jaak Martens heet iedereen welkom.
 2. Politiezaken:
 • De dorpsraad is zeer bezorgd over de situatie op het dorp en hoopt dat er gauw iets gaat veranderen !
 1. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 3 juni 2020
 2. Woningbouw Baljuwlaan, alle percelen zijn onder voorbehoud verkocht, er zijn al diverse bouwvergunningen in aanvraag en zijn twee percelen al in de bouwfase. Project appartementen is veel belovend. Hierover horen we binnenkort meer. tot nu geen nieuws , afwachten tot de volgende bijeenkomst.
 3. Woningbouw Pierssenspolderstraat, alle percelen zijn verkocht, bouwvergunningen zijn aangevraagd.
 4. Woningbouw Sluiskil in de volgende jaren. De gemeente gaat onderzoeken wat er mogelijk is en komt hierop terug.
 5. Windmolens Axelse Vlakte. We hebben wederom aangeven dat het plaatsen van deze windmolens niet wenselijk is en wij er negatief tegenover staan. Gaat voorlopig niet door
 6. Stand van zaken aanschaf AED.Deze is aangekocht en zal later in het jaar geplaatst worden.
 7. Stand van zaken uitvoering vuurwerkvrije zone Sluiskil betreffende oudejaarsnacht. Nieuwe bijeenkomst is gepland en wordt tijdens de volgende bijeenkomst verder toegelicht .
 8. Ingekomen stukken.
 • Klacht vrachtwagenparking Leidinglaan, we zullen de aantallen per dag bijhouden en verder bespreken in de volgende bijeenkomst
 • Klacht huisvestiging buitenlandse werknemers, we zijn in gesprek met de gemeente hiervoor
 • Gezocht vrijwilligers voor de collecte KWF, we zullen een oproep plaatsen op de website
 • Klacht over stankoverlast, we zijn in gesprek met de gemeente hiervoor.
 1. Uitgaande stukken.
 • geen uitgaande stukken.
 1. Aktiepuntenlijst (De lijst wordt doorgenomen.)
 • Homeflex , eerste klankbordbijeenkomst heeft plaatsgevonden, helaas zonder een lid van de dorpsraad, hiervoor hebben we nu een lid gekozen die bij de volgende bijeenkomst aanwezig zal zijn.
 • Parkeren Pierssenspolderstraat: paaltjes moeten worden terug geplaatst om snelheid te vertragen.
 • Voor realisatie walstroom is Sluiskil één van de twee pijlers in Zeeland: Gemeente is ermee bezig. Geen nieuws tot nu toe
 • Snelfietsroute Terneuzen – Sas van Gent: presentatie was veelbelovend , we wachten op de opvolging hiervan. Geen nieuws tot nu toe
 • Stand dorpspark: onderhoudsschema wordt aangepast en er komen extra vuilnisbakken in het park. De rest van de beplanting en het vervangen van de moedwillig afgebroken boompjes volgt later in het jaar! Nieuw maaibeleid is geregeld, om de 14 dagen wordt door de Deton Groen gemaaid. Pad wordt volgend jaar hersteld en het nieuwe pad  aansluiting Baljuwlaan gerealiseerd.
 • Opening dorpspark. Door de corona maatregelen kon deze niet plaatsvinden zoals gepland, een nieuwe datum moet nog worden besproken. Verplaatsen naar 2021, blijft op de agenda
 • Stand Sportstoplay: presentatie hiervan was veelbelovend en we gaan onderzoeken wat er mogelijk is. Is opgenomen in het 8 puntenplan
 1. Voortgang bespreken 8-Puntenplan. verder opvolgen in de volgende bijeenkomst
 2. Website, is online , geen bijzonderheden
 3. Vergaderschema 2020, geen bijzonderheden, agenda voor 2021 gevraagd aan de gemeente.
 4. Rondvraag
 • Komt er een maaier voor het park in het beheer van het Dorp?Gemeente moet hier nog op terugkomen.
 • Opschoondag in het najaar organiseren, hiervoor is een actiegroep aangesteld.
 • Huurgrensbeleid, wat gaat de gemeente eraan doen ? Tot op heden is er geen besluit genomen hiervoor!
 • Wat te doen met de betonblokken op het kerkplein. Gemeente is ermee bezig, opvolgen volgende bijeenkomst.
 • Diverse caravan en sloopauto’s op gemeente terrein , handhaving moet hierop toezien, gemeente is ermee bezig.

 

 1. Sluiting

 

 

De secretaris

Walter Hartmann