Notulen van de dorpsraadvergadering van maandag 26 augustus 2019, gehouden in de wederom tropisch verwarmde zaal van  welzijnscentrum ’t Meulengat.

 

Aanwezig:        Wim de Bruijne, Frank van Hulle, Paul van der Lingen, Jaak Martens, Jeska van Nieulande, Michelle Witte, Loek van Hecke, Walter Hartmann, Stanny Gijsel, Co van Schaik, Pieter Brasser.(iets later)

 

Afwezig: Piet Smit(vakantie)

 1. Inspreken: Er zijn een aantal insprekers over de onderwerpen wateroverlast Bosjesweg, stankoverlast. De bewoners van Bosjesweg 30 en 36 Familie Poorters en Wittingham. Dhr van Hulle geeft antwoord en zal kijken of er contact opgenomen kan worden over het onderwerp wateroverlast. Verder klagen ze over de bestrating in de Bosjesweg vanaf nr 53. Ook vragen ze een bordje te plaatsen om de snelheid te verminderen. Michelle Witte zal deze opmerkingen meenemen. Verder spreekt Dhr Martens uit Terneuzen in over de bouw van bejaardenwoningen op de locatie laboratorium. Hij vraag aan de voorzitter hoe de dorpsraad denkt over deze bouw. De wnd voorzitter antwoord, dat de dorpsraad voor elke bouw in Sluiskil is, maar de gemeente het plan niet ziet zitten, waarna Dhr van Hulle nog eens uitleg geeft over de stand van zaken. Hij heeft deze middag weer een gesprek gehad met dhr Flipse, de projectontwikkelaar en wil voor de zevende keer wel weer bekijken of het bouwplan aan alle voorwaarden kan voldoen. De stikstoftoets is er nog bijgekomen. Wordt vervolgd. Dhr Martens is tevreden met dit antwoord en geeft Dhr van Hulle een schouderklopje.
 2. Vanwege de afwezigheid van de voorzitter heet de wnd voorzitter, Stanny Gijsel een ieder welkom. Hij deelt mede, dat Meerten Dallinga geen lid meer is van de dorpsraad.
 3. Er zijn weinig inbraken in Sluiskil. Er is wel veel overlast op het Kerkplein. Hiertoe is een bijeenkomst met de burgemeester gepland op 5 september aanstaande om 15.00 uur in het stadhuis te Terneuzen. Gesproken zal ook worden over het instellen van vuurwerkvrije zones. Aanwezig hierbij is ook Annet Martens, Meerten en Corrie Dallinga. Namens de dorpsraad Jaak Martens, Stanny Gijsel en Walter Hartmann.

Dhr van Hulle vraagt of er klachten komen over het woongedrag van arbeidsmigranten. Dhr Brasser zegt, dat dit niet afzonderlijk geregistreerd wordt.

 1. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 24 juni 2019.
 2. Klankbordgroep Beelen? Walter Hartmaan neemt contact op met Beelen.
 3. Evaluatie opschoondag. Was een goed initiatief, goed verlopen.
 4. North Seaports over voorlichting kadeherstel. vka
 5. Evaluatie bijeenkomst nieuwe bewoners. Was een succes en werd zeer gewaardeerd.
 6. Ingekomen stukken.
 7. Antwoordbrief gemeente inspraak bouw Homeflex. In zijn algemeenheid vinden we dit een brief met een negatieve ondertoon. Niks kan terwijl in overleg met Homeflex al besloten is de ingang te verplaatsen. Ook de verplichting tot sloop wordt afgewezen terwijl Sluiskil hier al heel vervelende ervaringen mee heeft. Ook rond de woonsituatie van arbeidsmigranten ziet de gemeente geen rol voor zichzelf. Vinden we jammer. De opmerkingen worden meegenomen en besproken met de desbetreffende ambtenaar en projectontwikkelaar. De resultaten worden teruggekoppeld naar de dorpsraad.
 8. Verzoek gemeente gesprek dorpsraad over vuurwerkvrije zones. (zie punt 3)
 9. Verzoek Present om deel te nemen aan project hulp aan eenzame mensen. Volgens een onderzoek zijn er naar verhouding veel eenzame mensen in Sluiskil. Ook maken naar verhouding veel Sluiskillenaren zich zorgen over de toekomst en hun gezondheid. We zien geen taak voor de dorpsraad om te participeren in het project Present.
 10. Vertegenwoordiging dorpsraad in klankbordgroep Yara. Walter Hartmann wil dit wel doen. Jeska en Paul hebben zitting in de klankbordgroep van Heros maar mogen hier niets inhoudelijks over zeggen???

 

 1. Uitgaande brieven. Geen uitgaande brieven.
 2. De gemeente spant zich in om woningbouw te realiseren aan de Baljuwlaan. Ook loopt er een project rond fijnstof en geur Kanaalzone met RUD, provincie en gemeente. Afwachten. Verder is door de gemeente het initiatief genomen om tot een 5 jarig 10 puntenplan te komen wat de ontwikkeling van Sluiskil betreft. Eerste bijeenkomst 23 september van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie museum. Walter, Wim, Stanny, Co en Jaak melden zich aan. Michelle regelt dit verder. Verder wordt gesproken over de onderhoudsproblematiek brandgangen. Drostlaan-Landstraat bijvoorbeeld. Dikwijls is onderhoud van de brandgangen geen verantwoordelijkheid van de gemeente maar van de aanpalende woningeigenaren. Stukje over schrijven in de dorpskrant onder rubriek dorpsraad. Ook MOR nog eens promoten.
 3. Aktiepuntenlijst schouw Sluiskil. Stand van zaken. De mogelijkheden voor het dorpspark kunnen nog eens besproken worden. Loek en Wim gaan rond de tafel met wat groenjongens. Volgende vergadering terug.
 4. Vertegenwoordiging in Klankbordgroep Heros en Yara. Zie 5d
 5. Stand van zaken website. Komt nog onvoldoende van de grond. Walter organiseert een voorlichtingsmoment met de bouwer van de site. Loek neemt na de vergadering foto’s van de dorpsraadsleden zodat er een uniforme aanpak ontstaat.
 6. Vaststellen definitieve bestuurstaken. Aangezien we niet voltallig zijn, besluiten we een extra vergadering in te gelasten voor de verdeling van de bestuurstaken. Besloten wordt dit 10-09-2019 aanvang 19.30 te organiseren. Uitnodiging volgt nog.
 7. Onkruidproblematiek speeltuin Bovenweg.
 8. Spoorstraat, Pierssenpolderstraat bouwval.
 9. Geluidsoverlast waterzuiveringsgebouw Blikstraat
 10. Dienstregeling busvervoer wel erg kort te voren gecommuniceerd.
 11. Opschoonset voor enthousiaste zwerfvuilverwijderaars gaat naar de Spar, alwaar ze opgehaald kunnen worden. Loek zet een artikeltje in de dorpskrant
 12. Bankjes plaatsen tussen pont en brug? Loek en Stanny geven aan Michelle door waar ze geplaats kunnen worden.
 13. Onkruid bestrijden kan volgens Paul ook door dagelijks de (hete) aardappelen af te gieten op de stoep. Gaan we allemaal proberen!
 14. De wnd Voorzitter sluit de vergadering met dank aan een ieder.
 15. Volgende extra vergadering 10 september 2019.

Volgende reguliere vergadering 7 oktober 2019.

 

De secretaris ai

Co van Schaik