Notulen van de dorpsraadvergadering van maandag 24 juni 2019, gehouden in de tropisch verwarmde zaal B van welzijnscentrum ’t Meulengat.

 

Aanwezig:       Wim de Bruijne, Frank van Hulle, Paul van der Lingen, Jaak Martens, Jeska van

Nieulande, Piet Smit, Michelle Witte, Loek van Hecke

 

Afwezig:          Pieter Brasser, Meerten Dallinga, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Co van Schaik

 

 

 1. Opening

Om 19.30 uur opent voorzitter Piet Smit de vergadering en heet allen van harte welkom. In het bijzonder inspreker dhr. Eggermont.

Bij afwezigheid van de secretaris a.i. stelt wethouder Frank van Hulle voor dat zijn vervanger, bestuurslid a.i. en deze avond secretaris a.i.i., mag volstaan met één A4-tje, hetgeen is geschied.

 

1A. Problemen dhr. Eggermont

Probleem 1: Geparkeerde bedrijfsbus op vaak voor hem onaanvaardbare plaats. Michelle zet met zijn toestemming de buurtbemiddeling in gang.

Probleem 2: Verzakte Schepenenstraat rondom de rioolputten. Hij gaat hiervan een MOR-melding maken.

Probleem 3: Verstopte afvoerputten in de Baljuwlaan. Ook hier zal hij een MOR-melding van maken.

 

 1. Politiezaken

Door de afwezigheid van Pieter Brasser worden deze verschoven naar de volgende vergadering.

 

 1. Notulen vergadering 20190520

Deze worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd. Betreffende de zo begeerde muzieklessen ontstaat wederom een discussie. Frank, die in een eerste gesprek met Toonbeeld heeft geconcludeerd dat Toonbeeld wel duur is, de goedkoopste is in de regio, maar niet kan concurreren met België, belooft opnieuw in gesprek te gaan en te onderzoeken of er mogelijkheden liggen via groepsonderwijs en/of muziekverenigingen.

De Jeu-de-boules-banen in het dorpspark zullen (na contact met en ‘goedkeuring’/begrip van de vroegere initiatiefnemer) worden weggehaald.

 

 1. Ingekomen stukken
 2. Plan dorpspark

Geconstateerd wordt dat de invulling van het nieuwe gedeelte alleen ‘hoogbouw’ betreft waardoor er wederom een ruimte ontstaat met een zeer open karakter, hetgeen niet wenselijk is. De dorpsraad probeert met de verantwoordelijke ambtenaar in gesprek te komen om dit probleem op te lossen.

Nagevraagd wordt ook of het mogelijk is een vandalismebestendige basketbalring/-beugel te monteren.

 1. Grondwater en Zeeland Seaports/North Sea Port

Paul constateert dat er (omstreeks) oktober geen gesprek is geweest met NSP óf dat gesprek is er wel geweest maar de brandende vraag is toen niet beantwoord. Aan de secretaris zal worden gevraagd nogmaals contact op te nemen met Dennis van de Broeke (06 227 38 815) en uit de doeken te doen dat deze nieuwe dorpsraad met een andere samenstelling graag een normaal verlopend gesprek zou willen.

 1. Opschoondag

Deze gaat steeds beter lopen. Namens de dorpsraad zijn Piet en Loek aanwezig om de helpende hand toe te steken.

 1. Subsidiebrief gemeente

Deze dient uiterlijk 20 september te zijn beantwoord.

 

 1. Uitgaande brieven

Er zijn geen uitgaande brieven.

 

 1. Actiepuntenlijst

Deze wordt doorgenomen. Bijzonderheden:

 1. Roobeek

Juridisch staat de gemeente zwak om Roobeek te bewegen wat aan dit pand te doen. Daarnaast is er momenteel geen capaciteit ook al kan de situatie steeds onveiliger worden. Dit verpauperde pand wegstoppen achter een haag is een optie om het gebouw in elk geval aan het zicht te onttrekken.

 1. Baljuwlaan

Een vervolgstap van de gemeente na uitwerking van dit plan zou moeten zijn het plaatsen van borden waarop de bouwgrond te koop wordt aangeboden. Dit gaat gebeuren.

 

 1. Actiepuntenlijst schouw Sluiskil

Wandelbos

Jaak gaat kijken wat er intussen aan dit bos gedaan is en of dit voldoende/naar behoren is aangepakt.

Brandgangen

Bij verwaarloosde brandgangen zal bij de betreffende bewoners een brief worden gepost. In het najaar gaat een BOA langs.

Garages Bovenweg

Frank constateert dat n.a.v. de inspectie rondom dit bouwwerk wel een erg eigenaardige conclusie is getrokken en gaat hierover opnieuw in gesprek.

 

 1. Vertegenwoordiging in Klankbordgroepen Heros, Yara en Beelen

Klankbordgroep Heros

Daarin is de dorpsraad vertegenwoordigd

Klankbordgroep Yara

Informeel is bekend dat binnenkort een schrijven kan worden ontvangen waarin de dorpsraad wordt medegedeeld dat één afgevaardigde zal worden toegelaten tot de klankbordgroep van Yara.

Klankbordgroep Beelen

Dit bedrijf heeft naar alle waarschijnlijkheid geen klankbordgroep.

Wellicht kan de secretaris a.i. toetsen of de dorpsraad kan worden uitgenodigd voor een rondgang over het terrein en een aansluitend gesprek.

 

 1. Website

Paul dient zijn curriculum vitae nog bij de secretaris a.i. in te leveren, vergezeld van een passende foto. Verder zal Walter de gegevens van Jaak en hemzelf naar Co sturen. Die zal trachten er één geheel van te maken. Loek zal Walter vragen welke teksten er nog aan de website dienen te worden toegevoegd.

 

 1. Bijeenkomst nieuwe inwoners

De nieuwe bewoners worden uitgenodigd door de gemeente Terneuzen. De dorpsraad zal dienen te zorgen voor een begeleidend schrijven c.q. een officiële uitnodiging. Omdat Michelle eind volgende week van een welverdiende vakantie gaat genieten, zou zij het prettig vinden wanneer eind deze week dit schrijven bij haar in de mailbox belandt.

Het informatieboekwerk is dan wellicht ook gereed. Zo niet, dan kan Cees Wissel worden benaderd de taak van Michelle over te nemen. Het boekwerk (zonder de goede opmaak) zal uiterlijk woensdagmorgen aan ieder lid van de dorpsraad worden toegezonden ter correctie.

Programmavoorstel:

14.00 – 14.40 uur: Ontvangst, koffie en kennismaking

14.40 – 14.45 uur: Welkomstwoord door de voorzitter van de dorpsraad

14.45 – 15.00 uur: PowerPointpresentatie ontstaan Sluiskil

15.00 – 15.15 uur: PowerPointrondgang door het huidige Sluiskil

15.15 – 15.30 uur: Koffie of fris

15.30 – 16.00 uur: Bespreken informatieboekwerk en vragenronde (voorzitter)

16.00 – 17.00 uur: Informeel samenzijn / rondgang Museum Sluiskil o.l.v. gids

Datum: zaterdag 24 augustus.

 

 1. Rondvraag

Onkruid

Het onkruid tiert welig en sommige straten slaan groen uit. De problematiek is bekend en een nieuwe gemeentelijke evaluatie zal volgen. De toekomst zal toch naar verwachting een groener straatbeeld geven. Een MOR-melding kan helpen.

Verkiezing definitief bestuur

Om binnen de dorpsraad over te gaan tot een definitieve functieverdeling, wordt besloten de eerstkomende vergadering van maandag 26 augustus als volgt in ter delen:

19.30 – 20.00 uur: inspraakhalfuur

20.00 – 21.00 uur: korte agenda in ‘normale’ samenstelling

21.00 – 22.00 uur: vaststellen definitieve bestuurstaken (alleen leden dorpsraad)

Verontruste dorpelingen

De donkere wolken die de dorpsraad in het verleden hebben omgeven, hangen nog gedeeltelijk boven het dorp. Eén van de manieren om deze wolken te laten overdrijven is een goed gesprek. Daarnaast wordt ook de komende dorpskrant duidelijk gemaakt hoe de nieuwe situatie nu is. Deze dorpskrant komt eind komende week uit.

Duiventil

Een gigantisch geplaatste duiventil verontrust buren. De bouw ervan voldoet aan alle richtlijnen, dus kan in principe niet worden ingegrepen.

Verkeersborden Bosjesweg

Bij de door Paul genoemde collage aan verkeersborden aan de Bosjesweg blijkt (foto doorgestuurd door Frank) dat boven het bord ‘eenrichtingsweg – verboden in te rijden’ een bord hangt dat aanduidt dat er rechts niet geparkeerd mag worden. Dat bord is aan deze kant van de straat nutteloos want je mag de straat niet in. Helaas staat aan de andere zijde van de Bosjesweg alleen het bord ‘eenrichtingsweg – alleen langs deze zijde inrijden’. Het bord ‘links niet parkeren ontbreekt. Daar zou dit bord dus aan de linkerzijde van de weg dienen te staan. Overigens parkeert iedere bewoner al sinds jaar en dag aan de rechterzijde…….

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit een uiterst tevreden voorzitter de vergadering omstreeks 22.10 uur.

 

 

Aldus naar waarheid genotuleerd door Loek, bestuurslid a.i.