Notulen van de dorpsraadvergadering van 6 September  2021 gehouden in zaal A van welzijnscentrum ’t Meulengat, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig: Jaak Martens , Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Walter Hartmann,  , Michelle Witte (wijkcoördinator).

Afwezig: Pieter Brasser ,Piet Smit, Loek van Hecke,, Jeska van Nieulande en dorpsraadvolger Wim de Feyter wethouder Frank van Hulle.

 

 

Inspreekhalfuur

Bewoner Landstraat

Tuinen staan er slecht bij, te weinig toezicht, graag actie hiervoor uitzetten indien mogelijk!

Bewoners Elisabethhof

Weerom veel overlast door de jeugd, gevraagd wordt om meer toezicht.

 

Bewoner Schoutstraat

Veel last van hardrijden, “soms lijkt het wel een racebaan”

Groenoord/Bosjesweg moet bekeken worden voor verkeersveiligheid

Dit staat al op de agenda van het 8-Puntenplan en zal verder worden opgevolgd!

 

Bewoner Regentenstraat

Men heeft veel last van arbeidsmigranten en vraagd de gemeente om hier iets aan te doen.

Ook dit staat al op de agenda van het 8-Puntenplan en zal verder worden opgevolgd!

 

Presentatie Beleidsplan 2021 sport, ontspanning en jeugdvoorzieningen .

Alle leeftijden zijn benadert door de gemeente om dit plan te schrijven. Helaas was het plan wat laat gepresenteerd en zullen we hiervoor in oktober weer bij elkaar komen om dit verder te bespreken.

 

 

V E R G A D E R I N G

 

  1. Opening

Voorzitter Jaak Maartens heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

 

  1. Politiezaken

Pieter Brasser, werd helaas opgeroepen

 

  1. Notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen.

 

  1. Voetbal

Helaas moeten we constateren dat deze vereniging niet meer te reden valt en moeten we nu afwachten wat de volgende stap is, wordt vervolgd.

.

  1. Opschoondag

De volgende opschoondag zal op 13 November worden gehouden, binnekort zal de agenda hiervoor worden verstuurd.

 

6.Ingekomen stukken.

a.Windmolens Axelse vlakte( zie mail in aanhang) dit staat op het moment op hold en heeft onze aandacht.

b.Mail Diana van Hoeve( zie mail in aanhang) Plan is gepresenteerd en wordt vervolgd in oktober

c.Mail Bianca van Schaik ( zie mail in aanhang) Snel heid van voertuigen op het dorp is veel te hoog en moet hier iets aan worden gedaan,

7.Uitgaande stukken.

Uitnodiging gemeente Terneuzen voor rondgang Sluiskil op 7 september. Voorzitter geef hiervoor een presentatie. Rondgang was een groot succes en verwachten we hier de nodige opvolging

8.Voortgang bespreken 8-Puntenplan.

Wordt in aparte bijenkomst verder toegelicht!

9.Meulengat,

nieuwe beheerder? Gemeente is toeverzichtig dat de huidige beheerder zal blijven.

10.Verkeersveiligheid,

Het hele dorp moet 30km/h worden / snelheidsremmers en meer toezicht!

Dit is al deel van het 8-Puntenplan en heeft onze aandacht!

 

11.Kerkplein,

voorstel mogelijke nieuwe inrichting. Diverse voorstellen zijn gemaakt en worden verder uitgewerkt.

12.Website,

is online , geen bijzonderheden

  1. Vergaderschema 2021/22 ,

wordt opgemaakt en binnenkort op de website gedupliceerd

  1. Rondvraag

Geen vragen

  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid!

 

De secretaris

Walter Hartmann