Notulen van de dorpsraadvergadering van 28 juni 2021 gehouden in zaal A van welzijnscentrum ’t Meulengat, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig: Pieter Brasser, Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Piet Smit, Loek van Hecke, wethouder Frank van Hulle, Michelle Witte (wijkcoördinator) en (vanaf 21.00 uur) Walter Hartmann.

Afwezig: Jaak Martens, Jeska van Nieulande en dorpsraadvolger Wim de Feyter.

 

 

Inspreekhalfuur

Geen inspreker(s)

 

V E R G A D E R I N G

 

 1. Opening

Vicevoorzitter Piet Smit heet alle aanwezigen hartelijk welkom en is geweldig blij deze keer ‘van mond tot mond’ met elkaar te kunnen communiceren.

 

 1. Politiezaken

Pieter Brasser constateert dat de problematiek met de jeugd nog steeds aanwezig is.

Hij deelt op verzoek mede dat de problematiek van uitschrijven van bekeuringen voor parkeren op de stoep met landen waarmee geen overeenkomst is, groot is. Bij structurele gevallen: een MOR-melding maken waardoor handhaving wordt ingeschakeld.

De wethouder deelt mede dat in juli het bestemmingsplan wordt gewijzigd waardoor het medio oktober mogelijk wordt huisbazen van expats op allerlei zaken aan te spreken.

Pieter deelt verder mede dat er een speciaal ‘geheim’ plan is voor hardrijders. Gevraagd wordt dergelijke gevallen algemeen te melden via doorgeven naam en/of nummerbord.

 

 1. Notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen.

 

 1. Voetbal

Tijdens de ledenvergadering is een nieuw bestuur gevormd. Voorzitter is Halil. Er wordt gestart met één seniorenteam.

De jeugdafdeling is helaas ter ziele.

 

De tweede secretaris vraagt zich af waarom dit punt op de agenda staat, gezien de problematiek bij veel andere verenigingen en stichtingen als de tennisvereniging, organisatie Koningsdag, organisatie Sinterklaas, Zwartsnuvers enz.

Uit e-mailverkeer heeft hij begrepen dat de ondernemersvereniging dit ook heeft geconstateerd en een poging zal doen een en ander te herstarten. Volgens de tweede secretaris gaat het bij een herstart vooral om financiële middelen.

In de toekomst zal dit agendapunt worden aangegeven als ‘verenigingen totaal’.

 

 1. Evaluatie Opschoondag

Het is voor de organisatie essentieel dat door alle dorpsraadsleden gereageerd wordt op het draaiboek. Dat voorkomt vergeten zaken.

De Opschoondag was een succes. Er werd volop gebruik van gemaakt en – belangrijker nog – twintig vrijwilligers zorgden voor een vlotte doorstroming.

Michelle gaat na of het bij de gemeente mogelijk is de Opschoondagen in het najaar te houden op vrijdag 5 en zaterdagmorgen 6 november.

Vrijdag 5 november weer de mogelijkheid bieden de tuinen te (laten) onderhouden, eventueel m.m.v. de hoveniers van Le Jardin.

Zaterdag 6 november vindt de Opschoonmorgen weer plaats.

Verder de komende vergadering nagaan hoe de basisschool, de Opruimertjes en de scouting er weer bij worden betrokken.

In de folder ook de brandgangen vernoemen (eigen verantwoordelijkheid). Eventueel brandgangvuil op zaterdagmorgen zelf afvoeren? De folder over de tuinen iets agressiever in elkaar steken?

AanZ heeft enkele adressen van op te knappe tuinen doorgestuurd. De tweede secretaris heeft de datum van de ‘tuindag’ aan AanZ doorgegeven.

 

 1. Ingekomen stukken
 2. Windmolems Axelse Vlakte. Als de gemeenteraad op 6 juli een vergunning afgeeft, dient de dorpsraad in actie te komen.
 3. Uitkomst enquête Project Vitale Kern Sluiskil. De uitslag en discussie hieromtrent zullen op maandagavond plaatsvinden. Namens de dorpsraad is de werkgroep ‘Acht Puntenplan’ aanwezig.

 

 1. uitgaande stukken.

Geen uitgaande stukken.

 

 1. Voortgang 8-puntenplan

De werkgroep gaat binnenkort weer verder met dit plan.

Enkele speerpunten zijn inmiddels uitgewerkt. Michelle zal haar uiterste best doen de speerpunten ‘verkeer’ en ‘woningbouw’ in gang te zetten.

De eerste secretaris zal hernieuwd contact opnemen met Clavis en Woongoed.

 

 1. Website

Dit punt verdwijnt van de agenda wanneer er niets nieuws te melden is.

 

 1. Vergaderschema 2021

Dit punt verdwijnt van de agenda wanneer er niets nieuws te melden is.

 

 1. Rondvraag

In de gemeentegids staat de naam van de secretaris verkeerd vermeld.

Jeska kan de rekeningen betreffende het herstel van de berging van de Multibaan en de trolley van de Opruimertjes naar Michelle sturen.

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Piet de vergadering.

 

Tweede secretaris Loek van Hecke