Notulen van de dorpsraadvergadering van 24 februari 2020 gehouden in welzijnscentrum ’t Meulengat, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig: Pieter Brasser, Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Jaak Martens, Piet Smit, Loek van Hecke en Michelle Witte (wijkcoördinator).

Afwezig: Walter Hartmann, Jeska van Nieulande en dorpsraadvolger Wim de Feyter.

 

 

Inspreekhalfuur

Van de gelegenheid in te spreken tussen 19.30 uur en 20.00 uur maken de heren Willems, Van der Have, Minnaert en Van Poppel gebruik.

Alle heren hebben een probleem met de door de gemeente geplaatste grijze betonnen cilinders rondom het Kerkplein. Een bord met ‘Situatie Gewijzigd’ zou op zijn plaats zijn geweest om nietsvermoedende automobilisten e.a. te waarschuwen voor de donkere blokken, die ’s nachts amper zichtbaar zijn. Daarnaast wordt gevraagd naar de reden van plaatsing. Op geen enkele vraag kunnen zowel de dorpsraad als de wijkcoördinator een antwoord geven omdat zij hierover niet zijn ingelicht. De heer Willems zal betreffende deze situatie contact opnemen met Pedro Dallinga van de gemeente Terneuzen.

Daarnaast wordt geconstateerd dat de drempel op het Kerkplein te steil is voor lage auto’s. Deze raken de grond.

Dhr. Van der Have spreekt daarnaast zijn zorgen uit over de verkeerd geparkeerde vrachtauto’s in het centrum. Dhr. Brasser deelt mee dat de politie dit overdag toestaat, maar dat de vrachtwagens bij constatering door de politie ’s nachts worden genoteerd.

 

V E R G A D E R I N G

De agenda wordt verder afgewerkt:

 

 1. Opening

Voorzitter Jaak Martens opent de vergadering en heet ook Katinka Vriends (gemeente Terneuzen) van harte welkom.

 

 1. Politiezaken

Pieter Brasser constateert dat de vrachtwagenproblematiek de aandacht van de politie heeft.

 

 1. Katinka Vriends

Haar aandacht gaat uit naar de volksgezondheid en het samen met de GGD en de Brede School wegwerken van de achterstanden en kijken naar industriële invloeden.

De dorpsraad zal samen met de gemeente, de GGD en hoofd der school Mieke Szymanski om de tafel gaan zitten om de problematiek te bespreken.

 

 1. Vaststellen verslag vergadering van 20 januari 2020
 • Woningbouw Baljuwlaan: 2 kavels verkocht, 3 onder optie.
 • Woensdag 4 maart a.s. vindt een gesprek plaats tussen de voorzitter en de secretaris van de dorpsraad en Zeeuwind. De gemeente Terneuzen zal omstreeks mei het ‘windbeleid’ vaststellen. Het standpunt van de dorpsraad van Sluiskil kan daarin belangrijk zijn: een eerdere brief met het standpunt van de dorpsraad zal worden doorgestuurd naar de griffier.
 • Aanschaf AED: de actie ‘lege flessen’ loopt nog steeds goed. Binnenkort beslist SSS’87 over een bijdrage. Bijdrage via de Vriendenloterij?
 • Betreffende de vernielingen tijdens de oudejaarsnacht zal binnenkort een brief huis-aan-huis worden verspreid. Daarnaast zal ook het krantje hiervan melding maken.

 

 1. Ingekomen stukken
 • De brief omtrent de weerstand tegen de te verwachten bouw van Homeflex is ondertekend door ‘de omwonenden’. Graag zou de dorpsraad met de schrijver of een delegatie van omwonenden achter deze brief in gesprek gaan, maar de afzender is niet traceerbaar. Wellicht dat die zich alsnog bekend maakt, zodat samen actie kan worden ondernomen.
 • Brief Homeflex aan direct omwonenden is bezorgd

 

 1. uitgaande stukken.

Geen uitgaande stukken.

 

 1. Actiepuntenlijst

Deze is door Michelle toegestuurd.

Toevoegingen:

Punt 1. Waterschapsgebouw Roobeek: Michelle gaat nogmaals contact opnemen met Roobeek omdat het kapotte raam dichtgespijkerd dient te worden.

Punt 19. Parkeren Pierssenspolderstraat: deze komt komend jaar op de investeringslijst. In principe dienen palen te komen op alle snelheidsremmers.

 

 1. Dorpspark

Indien het weer het toelaat zullen de lage struiken nog aan worden geplant.

Daarnaast heeft Michel de Ridder de voorstellenlijst van Robert Vernooy meegenomen. Hij gaat na wat haalbaar is en koppelt dat terug.

De opening van het hernieuwde dorpspark zal met Koningsdag plaatsvinden. Dit zal na het hijsen van de vlaggen plaatsvinden. Het hoe en wat wordt nader binnen de Evenementencommissie besproken en naar de dorpsraad teruggekoppeld. Aan burgemeester Lonink zal gevraagd worden de openingshandeling te verrichten.

 

 1. Voortgang 8-puntenplan

De voortgang vordert minder snel dan verwacht. De inventarisatieronde zal in elk geval deze week nog zijn afgerond. Daarna gaat de commissie een en ander voorbereiden. Op de volgende vergadering zal dit plan uitgebreid worden besproken.

 

 1. Sports2Play

De bijeenkomst met vertegenwoordigers van Sports2Play vindt plaats op 3 maart om 19.00 uur. Aanschaf, onderhoud en behoeftepeiling zullen op elkaar moeten kunnen worden afgestemd.

 

 1. Website

Nadat de privacyverklaring gereed is, kunnen er wat meer ‘sprekende’ foto’s op.

 

 1. Vergaderschema.

Geen bijzonderheden.

 

 1. Rondvraag

De Stichting Present Terneuzen is aan de slag gegaan met de wooncorporaties en heeft intussen drie tuinen in Sluiskil onder haar hoede. Het is verstandig deze stichting eens uit te nodigen en een en ander te koppelen aan het 8-puntenplan.

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Jaak de vergadering.

 

Tweede secretaris Loek van Hecke