Verslag van de dorpsraadvergadering van 20 maart 2019, aanvang 19.30 uur. Locatie Meulengat.

Aanwezig: Loek Van Hecke, Piet Smit, Wim de Bruijne, Paul van der Lingen, Jeska van Nieulande, Stanny Gijsel, Co van Schaik, Walter Hartmann, Michelle Witte(wijkcoördinator gemeente).

Mede aanwezig: Wim de Feijter(dorpsraadslid in de vorige dorpsraad)

Afwezig met kennisgeving: Meerten Dallinga, Jaak Martens

 1. De Voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen en geeft aan, dat dit weer een belangrijke vergadering wordt voor de dorpsraad Sluiskil in oprichting.
 2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 27-02-2019. Het verslag wordt vastgesteld. Opgemerkt wordt, dat de actielijst nog door Michelle Witte opgesteld en toegestuurd zal worden. Dit wordt toegezegd.
 3. Ingekomen stukken. Er zijn nog een aantal brieven van de Kamer van Koophandel binnengekomen bij Jeska. Naar aanleiding hiervan moeten we de nieuwe leden zsm aanmelden bij de KVK. De secretaris zal hiervoor zorgdragen.
 4. Uitgaande brieven
 5. Bedankbrief voor de voormalige dorpsraadleden Jan Dane, Bennie Martens en Patrick van Poorten. Reactie Patrick van Poorten dat hij in de dorpsraad wil blijven. Besloten wordt Patrick mee te delen, dat we voldoende leden hebben en hij wat ons betreft uitgeschreven is.
 6. Brieven KVK uittreden leden Dane, van Poorten, Martens en Klaassen. Vka.
 7. Samenstelling en functieverdeling dorpsraad. Aangezien de dorpsraad nu niet voltallig is, wordt besloten dat we de verkiezing voor de functies uitstellen tot een volgende keer. Verder besluiten we, dat we maximaal negen leden willen. Bij het ontstaan van vacatures besluiten we of we naar zeven leden gaan. Elke invulling van een vacature moet door de dorpsraad bekrachtigd worden. Tevens wordt besloten voor elke vergadering van de dorpsraad een inspreekmogelijkheid te bieden aan inwoners van 19.30 tot 20.00 uur. Hierna vergadert de dorpsraad verder zonder de insprekers of mensen op de publieke tribune. Beheer facebook is voor Jeska en Piet. We zetten alleen zaken op facebook die de goedkeuring van de dorpsraad hebben. Dus geen persoonlijke meningen. Dinsdag 16 april is onze volgende vergadering. Dit zetten we op facebook(Jesca). Insprekers moeten zich melden en het onderwerp noemen. Dan kunnen we ons voorbereiden op de vraag.
 8. Brief en oproep actiecomité tegen huisvestingplan arbeidsmigranten Leidinglaan. De plannen van Homeflex geven nog al wat weerstand in het dorp. Er is een actie aan de gang een petitie te tekenen tegen de bouw van de woningen. Michelle wordt gevraagd naar de stand van zaken rond dit onderwerp. Bij uitleg blijkt, dat de huisvesting niet bedoeld is voor arbeidsmigranten maar voor expats welke slechts korte tijd voor een bepaald project hier verblijven. We moeten de weerstand van het dorp zien in het moeizaam tot stand komen van andere plannen zoals de bouw Baljuwlaan en het plan Roobeeck. Een plan Leidinglaan schijnt zonder problemen van de grond te komen terwijl andere plannen niet van de grond komen. Na discussie over het geheel van deze materie besluiten we, dat we de gemeente laten weten, dat, aangezien de gemeente het plan Roobeeck niet ziet zitten, wij ook niet aan een dood paard moeten trekken. We willen wel een dringend beroep op de gemeente doen om het vervallen laboratorium zo spoedig mogelijk op te kopen en te laten slopen analoog aan de vervallen verpleegstersflat. Ook de bouw van woningen aan de Baljuwlaan moet gestimuleerd worden. Clavis kan hier een grote rol in vervullen. In dit kader wordt ook opgemerkt, dat het heel goed zou zijn voor Sluiskil dat de gemeente een verordening in het leven roept waarbij het onmogelijk wordt voor verhuurders om woningen onder de waarde van € 150.000,- te verhuren aan arbeidsmigranten. Dit om de sociale structuur van straat, wijk en dorp te verstevigen.

Ook wordt opgemerkt, dat er een aanvraag ingediend is door bewoners van het woonwagencentrum om uitbreiding met enkele staanplaatsen(lees bungalows). Als dorpsraad hebben we hier geen moeite mee.

 1. Nieuwbouw woningen naar aanleiding van artikel PZC van de gemeente over bouw Woongoed en Clavis. Zie de opmerkingen bij agendapunt 6 over dit onderwerp. Voor 16 april neemt de gemeente contact op met de dorpsraad over de ontwikkeling van de Baljuwlaan voor woningbouw.
 2. Sloop van het laboratorium. We vinden het een morele plicht van de gemeente, dat ze zich optimaal inspannen de sloop te realiseren.
 3. Stand van zaken onderzoek wateroverlast. RWS en North Seaports hebben toezeggingen gedaan de kade te renoveren en repareren. Ze zijn begonnen, maar plots ook weer gestopt. Michelle vraagt na wat er speelt rond dit onderwerp. Verder wordt verwezen naar de geschiedenis van het oppakken van de wateroverlast welke toegestuurd is door Michelle.
 4. Vertegenwoordiging in Klankbordgroep Heros en Yara. We sturen een brief naar Yara en Heros met daarin de samenstelling van de dorpsraad en of dit consequenties heeft voor de huidige vertegenwoordiging in de klankbordgroepen. De vraag wordt nog gesteld of we ook rond Beelen aan de Axelse Sassing moeten participeren. We vinden dit echt iets voor de Stichting geluid en stof Kanaalzone(Arissen en kompanen) Er wordt nog opgemerkt, dat het wel bijzonder is, dat de RUD(milieudienst) niets meet rond stofoverlast maar over laat aan particulieren bedrijven. Michelle zoekt dit uit. Graag zien we ook de notulen van de vergaderingen van de klankbordgroepen.(Jeska)
 5. Actie bijeenkomst nieuwe inwoners Sluiskil.(zie brief gemeente). We staan heel positief achter dit voorstel. Samen Sterk is bezig met een algemene folder over Sluiskil welke tijdens deze bijeenkomst besproken en uitgelegd kan worden. Ook Loek is hierbij betrokken. De gemeente kan drukken. Ook wordt gedacht aan een ‘welkomsmandje’ of zo iets. Als plaats van samenkomst denken we aan de museumlocatie waarbij we met een heldere presentatie Sluiskil kunnen promoten. Datum ergens in Juni. We vragen het museum bestuur naar een datum.
 6. Michelle deelt mede, dat Marina Dallinga met enkele anderen een opschoondag organiseert op 29 juni. De gemeente faciliteert. Vinden we een prima idee.
 7. Walter: we horen dikwijls negatieve geluiden over Sluiskil van de eigen inwoners. Zou het wat zijn middels een soort van enquête hier wat duidelijker beeld van de krijgen? We houden dit idee even in portefeuille.
 8. Paul vindt nog steeds, dat de muzieklessen, door Toonbeeld verzorgd, veel te duur zijn en daardoor niet toegankelijk voor bepaalde groepen kinderen.
 9. Loek: door verenigingen en instellingen wordt regelmatig van alles georganiseerd. Als dorpsraad moeten we ons tijdens dit soort bijeenkomsten laten zien. In het verleden gebeurde dit te weinig. We besluiten, goed te organiseren, dat de dorpsraad bij dorpsevenementen als zodanig aanwezig is. In het Krantje staat de evenementenkalender.
 10. Loek: publieke contacten organiseren via het secretariaat. Akkoord.
 11. Piet: voor de dorpsraadvergaderingen moeten we een intekenlijst klaar hebben liggen voor de insprekers. Stanny zal deze maken.
 12. Co: telefoon van de dorpsraad wat hem betreft niet nodig. De vergadering stemt hier mee in.
 13. Volgende vergaderingen 16 april, 20 mei en 24 juni. Allen met spreekrecht van 19.30 uur tot 20.00 uur
 14. De Voorzitter sluit de vergadering met dank aan een ieder.

 

Co van Schaik

Secretaris a.i.